Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení
Inclusive education - provisions for different age groups and disabilities
Jiřina Klenková, Marie Vítková et al.

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-210-5731-9 (brož.)
Ostatní autoři: Vítková, Marie, Autor
Vydání: 1. vyd.
Nakladatel: Brno : Masarykova univerzita, 2011
Popis: 386 s. : il. ; 21 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

integrace žáka; inkluzivní vzdělávání; speciální pedagogika; speciální vzdělávací potřeby; porucha chování; sociální znevýhodnění; informační technologie
sborník
zdravotní postižení; porucha komunikace

Odborná publikace je členěná do pěti tematických celků, které vycházejí ze zaměření studentů oboru Speciální pedagogika a jejich školitelů. Jedná se o tato témata: inkluzivní vzdělávání a sociální integrace, vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením v inkluzivní škole, inkluzivní přístupy k osobám se zdravotním postižením, inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním a informační a komunikační technologie ve vzdělávání jedinců se speciálními potřebami.

200 výt.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    

OBSAH / TABLE OF CONTENS
Úvod.................................................................. 11
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ INKLUZE
INCLUSIVE EDUCATION AND SOCIAL INCLUSION..............................15
Osoby s těžkým zdravotním postižením a práce - komplexní přístup Persons with Multiple Disabilities at the Job Market -Comprehensive Approach
Marie Vítková..................................................... 17
Analýza současných legislativních opatření zabývajících se podmínkami a realizací vzdělávání dospělých osob se zdravotním postižením v České republice
Analysis of Current Legislation on Conditions and Realization of Education of Adults with Disabilities in the Czech Republic Kateřina Sayoud Solárová.......................................35
Legislatívny rámec vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v Slovenskej republike
Legislative Framework for Education of Pupils with Special Educational Needs in the Slovak Republic
Alena Franková.....................................................49
Postoje budoucích učitelů ? jedincům se zdravotním postižením jako předpoklad úspěšného inkluzivního vzdělávání
Attitudes of Future Teachers towards Individuals with Disabilities
as a Precondition of Successful Inclusive Education
Karel Pančocha, Kristýna Balátová..................................61
Znalosti budoucích učitelů z oblasti speciální pedagogiky jako předpoklad úspěšného inkluzivního vzdělávání
Future Teacher’s Knowledge of Special Education
as a Precondition for Successful Inclusive Education
Pavla Pitnerová, Karel Pančocha....................................75
Zájem osob ve výkonu trestu o vzdělávání: Příklad kuřimské věznice
Inmates’ interest in educational activities: Kurim’s Penitentiary
Petr Horehled', Lenka Slepičková...................................89
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kmenové škole z pohledu spolužáků
Education of Pupils With Special Educational Needs in Home School - Classmates’ Point of View
Jarmila Pipeková, Diana Valentová.............................101
*
Specifické poruchy učení v dospělém věku - kvalitativní výzkumné šetření
Specific Learning Difficulties In Adulthood - A Qualitative Research Miroslava Bartoňová...........................................109
Integrované/inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vybraných školách Jihočeského kraje
Integrated/Inclusive Education of Pupils with Special Educational
Needs in Selected Schools in South Bohemian Region
Věra Lorencová, Jarmila Pipeková..............................123
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ A ŽÁKŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM V INKLUZIVNÍ ŠKOLE
EDUCATION OF STUDENTS WITH IMPAIRED COMMUNICATION
ABILITIES AND STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENT IN INCLUSIVE SCHOOL...................................135
Žák s narušenou komunikační schopností v běžné základní škole Pupil with Impaired Communication Ability in Primary School Barbora Bočková, Nikola Smetanová..................137
Edukace žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základní školy Education of Pupils with Impaired Communication Ability in Inclusive Environment of Elementary School
Pavla Sychrová, Jiřina Klenková...........................147
Žák s narušenou komunikační schopností při výuce cizího jazyka v inkluzivním prostředí základní školy
Student with Impaired Communication Ability in Foreign Language Teaching at Inclusive Primary Schools
Veronika Girglová.........................................157
Žák se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní základní školy Pupil with Hearing Impairment in Inclusive Environment of Primary School
Lenka Doležalová, Lenka Hr ková..............................165
Výuka cizího jazyka u žáků se sluchovým postižením
integrovaných v hlavním vzdělávacím proudu
Foreign Language Education to Pupils with Hearing Impairment
Integrated Into Mainstream Educational Institutions
Mariana Koutská..............................................173
INKLUZIVNÍ PŘÍSTUPY ? OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
INCLUSIVE APPROACHES TO PERSONS
WITH HEALTH DISABILITIES..........................................183
Komparace inkluzivních přístupů učitelů v běžných MŠ a ZŠ u žáků s tělesným postižením
Comparison of Inclusive Approaches of Teachers towrds Pupils with Physical Disabilities in Mainsteam Nursery and Primary Schools Dagmar Opatřilová..........................................185
Plavání jako významná terapeutická aktivita, podílející se na všestranném rozvoji jedinců s tělesným postižením
Swimming as Significant Therapeutic Activity,
which Contributes to Comprehensive Development of Individuals
with Physical Disabilities
Ilona Fialová, Miroslava Prná ................................195
Mladí lidé se zdravotním postižením na cestě za zaměstnáním Young People with Disability on their Way to a Job
Lucie Procházková...........................................209
Na cestě ? úspěšnému společnému vzdělávání Towards Succesfull Inclusive Education
Petra Räderová..............................................219
Determinanty pracovního uplatnění osob s duševním onemocněním v sociální firmě Determinants of Employment of People with Mental Disorders in Social Firm
Hana Červenková, Dagmar Přinosilová..........................229
Individualizace a diferenciace vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice Individualization and Differentiation of Teaching Process
in Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual DisabUities in the Czech Republic
Miroslava Bartoňová, Soňa Chaloupková...........................
Zkušenosti žáků s poruchou autistického spektra s inkluzivním vzděláváním
Experience of Students with Autism Spectrum Disorders in Inclusive Education
Barbora Bazalová, Jana Nováková.....
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH HLAVNÍHO PROUDU
SE ZAMĚŘENÍM NA ŽÁKY S PORUCHAMI CHOVÁNÍ
A SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
INCLUSIVE EDUCATION IN MAINSTREAM SCHOOLS
WITH FOCUS ON STUDENTS WITH BEHAVIOUR DIFFICULTIES
AND SOCIAL DISADVANTAGE........
Prevence problémů chování ve škole a její evaluace
Strategies of Prevention and Assessment of Behaviour Difficulties at School
Věra Vojtová....................
Inkluzivní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách?
Inclusive Education in Socially Excluded City Areas?
Věra Vojtová, Jana Presová.................
Od individuální odlišnosti ? edukační potřebě:
Respekt ? odlišnostem jako základ informované intervence
From Individual Difference to Educational Need:
Respecting Differences as a Basis of Informed Intervention Karel Červenka.....................
Role „problémových“ dětí v systému péče o ohrožené děti
jejich vlastníma očima: Několik poznámek z výzkumu
Roles of “problematic’’children within the system of institutional care
from their own perspective: Some research findings
Karel Červenka............
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ JEDINCŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION OF PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS .. 317
Integrace digitálních technologií do edukačního procesu -zkušenosti z Německa s využitím počítačů u žáků s mentálním postižením - Příklady PC Programů
Integration of Digital Technologies to Education - Use of Computers in Educating Students with Intellectual Disabilities in Germany -Examples of PC Programmes
Lenka Gajzlerová..............................................319
Využití technických pomůcek v logopedické intervenci u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností
The Use of Technical Aids in Speech Therapy Intervention
of Children and Pupils with Impaired Communication Ability
Jiřina Klenková, Jana Michlíčková.............................331
Rizikové chování dětí a dospívajících při manipulaci s informačními a komunikačními technologiemi
Risk Behaviour of Children and Adolescents
when Using Information and Communication Technologies
Petr Kachlík, Jiřina Kiihnelová...............................343
Summary..........................................................361
Seznam příkladů, obrázků, tabulek a grafů........................363
Seznam autorů....................................................369
Rejstřík jmenný..................................................373
Rejstřík věcný...................................................379
				
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Klenková, Jiřina, 1952-
Údaje o názvu Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení = Inclusive education - provisions for different age groups and disabilities / Jiřina Klenková, Marie Vítková et al.
Variantní názvy Inclusive education - provisions for different age groups and disabilities
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Vítková, Marie, 1947-
ISBN 978-80-210-5731-9 (brož.)
Údaje o vydání 1. vyd.
Nakladatelské údaje Brno : Masarykova univerzita, 2011
Kód jazyka čeština slovenština
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z integrace žáka
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z inkluzivní vzdělávání
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z speciální pedagogika
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z speciální vzdělávací potřeby
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z porucha chování
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z sociální znevýhodnění
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z informační technologie
Volně tvořený termín zdravotní postižení
Volně tvořený termín porucha komunikace
Fyzický popis 386 s. : il. ; 21 cm
Všeobecná poznámka 200 výt.
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografie a rejstříky
Anotace Odborná publikace je členěná do pěti tematických celků, které vycházejí ze zaměření studentů oboru Speciální pedagogika a jejich školitelů. Jedná se o tato témata: inkluzivní vzdělávání a sociální integrace, vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením v inkluzivní škole, inkluzivní přístupy k osobám se zdravotním postižením, inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním a informační a komunikační technologie ve vzdělávání jedinců se speciálními potřebami.
Rejstříkový termín - žánr/forma sborník
Mezinárodní desetinné třídění 316.344.6-056.26/.3-053.2
Mezinárodní desetinné třídění 316.344.7
Mezinárodní desetinné třídění 37.043.2
Mezinárodní desetinné třídění 376
Mezinárodní desetinné třídění (437.3)
Mezinárodní desetinné třídění (082)
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01371254
3 CzPrNPK
5 20161109132308.6
7 ta
8 120221s2011----xr a|||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002342579
20 ## $a 978-80-210-5731-9 (brož.)
40 ## $a ABA001 $b cze
41 0# $a cze $a slo $b eng
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $9 22 $a 376 $x Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
80 ## $a 316.344.6-056.26/.3-053.2 $2 MRF
80 ## $a 316.344.7 $2 MRF
80 ## $a 37.043.2 $2 MRF
80 ## $a 376 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
80 ## $a (082) $2 MRF
100 1# $a Klenková, Jiřina, $d 1952- $7 mzk2002156980 $4 aut
245 10 $a Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení = $b Inclusive education - provisions for different age groups and disabilities / $c Jiřina Klenková, Marie Vítková et al.
246 31 $a Inclusive education - provisions for different age groups and disabilities
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Brno : $b Masarykova univerzita, $c 2011
300 ## $a 386 s. : $b il. ; $c 21 cm
500 ## $a 200 výt.
504 ## $a Obsahuje bibliografie a rejstříky
520 ## $a Odborná publikace je členěná do pěti tematických celků, které vycházejí ze zaměření studentů oboru Speciální pedagogika a jejich školitelů. Jedná se o tato témata: inkluzivní vzdělávání a sociální integrace, vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením v inkluzivní škole, inkluzivní přístupy k osobám se zdravotním postižením, inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním a informační a komunikační technologie ve vzdělávání jedinců se speciálními potřebami.
546 ## $a Část. slovenský text, anglická resumé
650 #7 $a integrace žáka
650 #7 $a inkluzivní vzdělávání
650 #7 $a speciální pedagogika
650 #7 $a speciální vzdělávací potřeby
650 #7 $a porucha chování
650 #7 $a sociální znevýhodnění
650 #7 $a informační technologie
651 #4 $a Česko
653 ## $a zdravotní postižení
653 ## $a porucha komunikace
655 #7 $a sborník
700 1# $a Vítková, Marie, $d 1947- $7 xx0001379 $4 aut
901 $b 9788021057319 $f 1. vyd. $o 20120227
910 ## $a ABA012
998 $a 002342579
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné