Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání
Dagmar Opatřilová

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-210-5030-3 (brož.)
Vydání: 1. vyd.
Nakladatel: Brno : Masarykova univerzita, 2009
Popis: 322 s. : il. ; 21 cm
detail.url:Obsah
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

integrace žáka; inkluzivní vzdělávání; tělesně postižený; mateřská škola; základní škola; profesní poradenství; pedagogický výzkum

Monografie prezentuje integrativní vzdělávání v podmínkách České republiky. Analyzuje společné vzdělávání žáků s tělesným postižením s intaktní populací v mateřských a základních školách z pohledu učitelů i samotných žáků.

Nad názvem: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky; Monografie byla vydána v rámci řešení výzkumného záměru MSM 0021622443 "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání"; 200 výt.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    1 Teoretická východiska
1.1 Historiografická východiska
1.1.1 Somatopedie jako vědní obor
1.1.2 Východiska vztahu k jedincům
s tělesným postižením ve společenském kontextu
1.1.3 Mezinárodní pohled na oblast edukace osob
se zdravotním postižením
1.2 Základní terminologie oboru somatopedi
1.2.1 Mezinárodně užívané pojmy
1.2.2 Vymezení pojmu tělesné postižení
1.2.3 Jedinci se souběžným postižením více vadami
1.3 Metodologická východiska
1.3.1 Základní otázky metodologie vědy
1.3.2 Vztah mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem
2 Vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením
v inkluzivní škole
2.1 Charakteristika vybraných druhů tělesných postižení
2.1.1 Specifika vrozených a vývojových vad
2.1.2 Psychomotorické zvláštnosti u dětské mozkové obrny
2.1.3 Specifické potřeby u jedinců s rozštěpem páteře
2.1.4 Progresivní svalová dystrofie Duchennova typu
2.2 Předškolní vzdělávání
2.2.1 Specifické přístupy při intervenci
v předškolním vzdělávání
2.2.2 Základní principy úspěšnosti speciálně pedagogické diagnostiky
2.3 Základní vzdělávání
2.3.1 Pojetí a cíle základního vzdělávání
2.3.2 Specifika podpory žáků s tělesným postižením
ve vyučování
2.4 Profesní orientace a předprofesní příprava žáků
s tělesným postižením
2.4.1 Proces výběru povolání se zaměřením na žáky
s tělesným postižením
2.4.2 Oblast diagnostiky k profesní orientaci
3 Procesuální dimenze integrace
3.1 Pojetí inkluzivního vzdělávání v zahraničí
3.2 Proces integrace a legislativní rámec
v podmínkách České republiky
3.2.1 Vymezení základních pojmů
3.2.2 Současná legislativní opatření k podpoře
inkluzivního vzdělávání
3.2.3 Kurikulární reforma
3.3 Analýza pedagogicko-psychologických poradenských služeb
3.3.1 Funkce školního poradenského pracoviště
3.3.2 Úkoly pedagogicko-psychologických poraden
3.3.3 Analýza činnosti speciálně pedagogických center
3.4 Poradenství jako předpoklad úspěšné integrace
3.4.1 Měnící se prostředí odborného poradenství
3.4.2Vliv tělesného postižení na poradenské služby v závislosti na věku 3.4.3Význam rané intervence
4 Analýza podmínek integrace dětí se zdravotním postižením
v mateřských školách
4.1 Charakteristika empirického výzkumu
4.1.1 Vymezení problému, stanovení výzkumných hypotéz
4.1.2 Metodologie, použité techniky
4.2 Proces shromažďování dat
4.2.1 Východiska pro výzkumný projekt
4.2.2 Příprava a způsob vyhodnocování dat
4.3 Univariační analýza dotazníkového šetření
4.3.1 Popisná statistika sledovaného souboru
4.4 Analýza integrace dětí s tělesným postižením
v mateřských školách v ČR
4.4.1 Typy časových škál
4.4.2 Obsahová analýza výzkumného projektu
4.5 Interpretace zjištění
4.5.1 Výsledky šetření vzhledem ke stanoveným hypotézám
4.5.2 Diskuse ke sledované problematice, shrnutí výsledků
4.5.3 Návrhy a opatření pro pedagogickou teorii a praxi
5 Rozbor socioedukativních intervencí v oblasti vzdělávání
žáků se zdravotním postižením v základních školách
5.1 Specifikace a charakteristika výzkumného projektu
5.1.1 Cíle výzkumu, stanovení výzkumných hypotéz
5.1.2 Metodologie výzkumného projektu,
charakteristika technik
5.2 Koncepční přístupy k výzkumu al86 opora vzorku
5.2.1 Shrnutí současného stavu pozl86nání problému
5.2.2 Organizace výzkumného projektu
5.3 Popisná charakteristika souboru dotazníkového šetření
5.3.1 Analýza úvodní sady otázek
5.4 Statistické zpracování empirického šetření
vzhledem k sledovaným cílům
5.4.1 Úvodní instrukce k časovým škálám
5.4.2 Ověřování platnosti výzkumných hypotéz
5.5 Výstupy výzkumného projektu
5.5.1 Výsledky šetření ke stanove225ným výzkumným hypotézám
5.5.2 Diskuse, shrnutí analýzy výsledků
5.5.3 Možnosti využití výsledků, přínos
pro pedagogickou teorii a praxi
6 Analýza současného stavu předprofesní přípravy žáků
s tělesným postižením
6.1 Stanovení výzkumného problému
6.1.1 Formulace cílů a hypotéz
6.1.2 Příprava výzkumných metod
6.2 Informační příprava výzkumu
6.2.1 Východiska výzkumného projektu
6.2.2 Strategie výzkumného projektu
6.3 Popisná statistika sledovaných souborů
6.3.1 Stručná charakteristika základních škol
pro tělesně postižené
6.3.2 Složení sledovaného vzorku
6.4 Bivariační analýza
6.4.1 Statistické zpracování dat
6.5 Interpretace výsledků
6.5.1 Konfrontace se stanovenými hypotézami
6.5.2 Diskuse, shrnutí na základě analýzy
6.5.3 Možná východiska pro další teorii a praxi
7 Závěry z výzkumných šetření k analýze současného stavu inkluzivního vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením
7.1 Předškolní vzdělávání
7.2 Základní vzdělávání
7.3 Předprofesní příprava
Závěr 283
Resumé 286
Summary 287
Seznam obrázků, tabulek a grafů 288
Jmenný rejstřík 292
Věcný rejstřík 298
Literatura 303
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Opatřilová, Dagmar, 1962-
Údaje o názvu Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání / Dagmar Opatřilová
ISBN 978-80-210-5030-3 (brož.)
Údaje o vydání 1. vyd.
Nakladatelské údaje Brno : Masarykova univerzita, 2009
Kód jazyka čeština
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z integrace žáka
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z inkluzivní vzdělávání
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z tělesně postižený
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z mateřská škola
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z základní škola
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z profesní poradenství
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z pedagogický výzkum
Fyzický popis 322 s. : il. ; 21 cm
Všeobecná poznámka Nad názvem: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky
Všeobecná poznámka Monografie byla vydána v rámci řešení výzkumného záměru MSM 0021622443 "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání"
Všeobecná poznámka 200 výt.
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii a rejstříky
Anotace Monografie prezentuje integrativní vzdělávání v podmínkách České republiky. Analyzuje společné vzdělávání žáků s tělesným postižením s intaktní populací v mateřských a základních školách z pohledu učitelů i samotných žáků.
Elektronické umístění a přístup Obsah Obsah
Mezinárodní desetinné třídění 316.344.6-056.26/.29-053.2
Mezinárodní desetinné třídění 37.043.2
Mezinárodní desetinné třídění 373.24
Mezinárodní desetinné třídění 373.3
Mezinárodní desetinné třídění (437.3)
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01371261
3 CzPrNPK
5 20161109132310.6
7 ta
8 100222s2009----xr a|||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002086197
20 ## $a 978-80-210-5030-3 (brož.)
35 ## $a (OCoLC)641498784
40 ## $a BOA001 $b cze
41 0# $a cze $b eng
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $9 22 $a 376 $x Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
80 ## $a 316.344.6-056.26/.29-053.2 $2 MRF
80 ## $a 37.043.2 $2 MRF
80 ## $a 373.24 $2 MRF
80 ## $a 373.3 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
100 1# $a Opatřilová, Dagmar, $d 1962- $7 mzk2003214546 $4 aut
245 10 $a Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání / $c Dagmar Opatřilová
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Brno : $b Masarykova univerzita, $c 2009
300 ## $a 322 s. : $b il. ; $c 21 cm
500 ## $a Nad názvem: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky
500 ## $a Monografie byla vydána v rámci řešení výzkumného záměru MSM 0021622443 "Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání"
500 ## $a 200 výt.
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstříky
520 ## $a Monografie prezentuje integrativní vzdělávání v podmínkách České republiky. Analyzuje společné vzdělávání žáků s tělesným postižením s intaktní populací v mateřských a základních školách z pohledu učitelů i samotných žáků.
546 ## $a Anglické resumé
650 #7 $a integrace žáka
650 #7 $a inkluzivní vzdělávání
650 #7 $a tělesně postižený
650 #7 $a mateřská škola
650 #7 $a základní škola
650 #7 $a profesní poradenství
650 #7 $a pedagogický výzkum
651 #4 $a Česko
710 2# $a Masarykova univerzita. $b Katedra speciální pedagogiky $7 kn20010709452
856 41 $y Obsah $u http://toc.nkp.cz/NKC/201004/contents/nkc20102086197_1.pdf
901 $b 9788021050303 $f 1. vyd. $o 20100409
910 ## $a ABA012
998 $a 002086197
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné