Psychologie ve školní praxi
příručka pro učitele
David Fontana ; [z anglického originálu ... přeložil Karel Balcar]

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-7367-725-1 (brož.)
Ostatní autoři: Balcar, Karel, Překladatel
Vydání: Vyd. 3.
Nakladatel: Praha : Portál, 2010
Popis: 383 s. ; 23 cm
detail.url:Obsah
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

pedagogická psychologie; učení; kognitivní psychologie; vztah učitel-žák; pedagogická komunikace; třída; učitel; výchovné poradenství; psychický vývoj
příručka pro učitele

Přehled poznatků moderní psychologie, které mají vztah k problémům vzdělávání a výchovy. Informace jsou předkládány srozumitelně a jsou vždy spojeny s aplikací na praktické činnosti učitele.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Úvod k prvnímu vydání
Uspořádání knihy
Úvod ke třetímu vydání
ČÁST I
RANÝ VĚK
Úvod
KAPITOLA 1
Časný sociální vývoj
Dítě doma
Styly rodičovské péče
Vliv připoutání na další vývoj Povaha časného sociálního učení
Rozdíly mezi pohlavími
Etnické skupiny
Společenská vrstva
Rodina
Měnící se povaha rodiny
Rodinná terapie
Konflikt v rodině
Konflikt domov škola
Zvláštní problémy ve škole
Řeč a sociální vývoj
Domov a škola
Odkazy
Kontrolní otázky
KAPITOLA 2
Hra
Účelnost hry
Povaha hry
Typy hry
Hra a učení
Hra v rámci vyučování
Strukturování hry mladších dětí
Hra starších dětí
Sport
Počítačové hry
Odkazy
Kontrolní otázky
ČÁST II
KOGNITIVNÍ ČINITELE A UČENÍ
KAPITOLA 3
Utváření pojmů a kognitivní vývoj
Myšlení a vzdělávání
Dílo Piagetovo
Stadium 1: Senzomotorické (přibližně od narození do dvou let)
Stadium 2: Předoperační myšlení (přibližně 2 7 let)
Stadium 3: Konkrétní operace (přibližně 7-11 let)
Stadium 4: Formální operace (přibližně 12 let a výše)
Kritiky Piagetova pojetí
Jiné přístupy ke kognitivnímu vývoji
Zpracování informace
Osvojování znalostí
Kognitivní vývoj a škola
Úkoly učitele
Odkazy
Kontrolní otázky
KAPITOLA 4
Řeč
Počátky vývoje řeči
Podněcování časného rozvoje řeči
Řeč a škola
Role učitele
Jazyková pravidla
Význam vyučování jazyku
Typy jazykové dovednosti
Odborný jazyk
Otázky kladené učitelem
Jazyk užívaný učitelem
Dialekty a odchylky výslovnosti
Rozvíjení řečových dovedností
Učitel jako posluchač
Jazykové hry
Čtení a psaní
Řeč a inteligence
Odkazy
Kontrolní otázky
KAPITOLA 5
Inteligence
Co je inteligence?
Měření inteligence
Testování inteligence
Modely inteligence
Měření obecné inteligence („g")
Lze zvýšit IQ?
Zácvik do inteligenčních testů
Testy inteligence a učitel
Zvyšování inteligence
Inteligence a myšlení
Je inteligence dědičná?
Studie na dvojčatech
Přístupy Hebba a Cattella
Inteligence a etnické skupiny
Inteligence a sociálně-ekonomické činitele
Rozdíly v inteligenci mezi pohlavími
Odkazy
Kontrolní otázky
KAPITOLA 6
Tvořivost
Co je tvořivost?
Divergentní myšlení
Tvořivost a inteligence
Zkoušky divergentního myšlení
Tvůrčí výkon
Tvořivost a škola
Povzbuzování divergentního myšlení
Organizace výuky a tvořivost
Tvůrčí metody vyučování
Odkazy
Kontrolní otázky
KAPITOLA 7
Učení
Co je učení?
Teorie učení
Operantní podmiňování
Instrumentální konceptualismus
Vlastnosti učícího se
Afektivní činitele
Motivace
Věk, pohlaví a společenské činitele
Paměť
Studijní návyky
Povaha učební látky
Kognitivní oblast
Afektivní oblast
Psychomotorická oblast
Hodnocení
Povaha procesu učení
Řízení procesu učení
Kontrolovaná výuka
Dítě s výukovými obtížemi
Děti s nižším IQ
Výuka dětí s nižším IQ
Výukově zaostávající děti
Pomoc výukově zaostávajícím dětem
Odkazy
Kontrolní otázky
ČÁST III
AFEKTIVNÍ ČINITELE
Úvod
KAPITOLA 8
Osobnost
Původ osobnosti
Úloha rodičů
Stálost temperamentu
Přístupy k osobnosti
Pravítko, nebo teploměr?
Osobnostní rysy
Dílo H. J. Eysencka
Dílo R. B. Cattella
Rysově založený přístup: argumenty pro a proti Osobnostní rysy a učení
Dimenze extraverze introverze
Dimenze neuroticismus stabilita
Rysově založený přístup a individuální rozdíly. Ovlivňování osobnostních rysů
Osobnost a školní úspěšnost
Kognitivní styl
Teorie kognitivního stylu
Kognitivní styl a učení
Osobnostní stavy
Argumenty proti stálosti v osobnosti
Telické a paratelické chování
Stavově založený přístup a poradenství
Psychodynamický přístup
Sigmund Freud
Osobnost a motivace
Motivace a zpevňování
Maslowova teorie motivace
Atribuční styl
Reagování učitele na úspěch a na selhání dětí
Nálada
Učitelé také prožívají proměny nálad
Zájmy
Postoje
Postoje a obrana ego
Postoje a chování
Poznávací nesoulad
Ovlivňování postojů
Odkazy
Kontrolní otázky
KAPITOLA 9
Hodnoty a morální vývoj
Co jsou morální normy a hodnoty?
Vznik hodnotových soustav
Šest Kohlbergových stadií morálního vývoje
Měření morálního vývoje
Kritika Kohlbergova pojetí
Role učitele
Některé specifické morální problémy
Výchova k morálnímu jednání
Odkazy
Kontrolní otázky
KAPITOLA 10
Jáství
Vymezení „já"
Na čem závisí sebepojetí?
Význam učení pro sebepojetí
Můžeme poznat své pravé já?
Teorie „já" u Carla Rogerse
Konflikt mezi organismem a druhými lidmi
Měření sebepojetí
George Kelly a sebepojetí
Konstrukty lze měnit
Sebevědomí
Vývoj sebevědomí
Činitele utváření sebevědomí
Význam pro učitele
Další vlivy působící na sebevědomí
Podporování sebevědomí
Sebevědomí není totéž co domýšlivost
Zjišťování sebevědomí
Sebevědomí a přehnané / nedostatečné sebeprosazení
Zralost „já"
Eriksonových osm stadií a osobní zralost
Věk dětí a Eriksonova stadia
Zralost „já" a škola
Vymezení zralé osobnosti
Identita „já"
Učení se dospělosti
Jak rozumět dospívajícímu
Zmatení rolí
Vědění a bytí
Odkazy
Kontrolní otázky
ČÁST IV
SOCIÁLNÍ INTERAKCE,
VZTAH UČITEL DÍTĚ A OSOBNOST UČITELE
Úvod
KAPITOLA 11
Sociální chování a sociální dovednosti
Dyadické interakce
Sociální interakce mezi učitelem a dítětem
Sociální status
Sociální status a škola
Zbytečné prosazování statusu učitele
Sociální konformita
Nonkonformita
Vrstevnická skupina
Škola a konformita
Vyučovací hodina jako společenské setkání
Učitelův přístup ke společenské interakci
Posloupnost pěti kroků
Povaha vzájemné komunikace
Interakční analýza
Sociální role
Konflikt rolí
Sociální učení a vzory rolí
Nápodoba vzorů rolí
Vzorce sociálních vztahů ve třídě
Podskupiny ve školní třídě
Nevhodná přátelství a dítě bez přátel
Šikanování
Oblíbené dítě
Sociometrie
Sociální dovednosti
Asertivita
Hodnocení sociálních situací a reagování na ně
Správná atmosféra pro nácvik sociálních dovedností
Poučení z hraní rolí
Význam společenské vřelosti
Úloha sebeotevření
Odkazy
Kontrolní otázky
KAPITOLA 12
Výchovné vedení a poradenství
Poradenství ve škole
Problém důvěrnosti
Důležitost sympatie
Poradenský proces
Kategorizace problému dítěte
Role poradce
Problémy vyvstávající před poradcem
Sociální síly a konflikty
Poradenství pro volbu povolání
Vývojová stadia při volbě povolání
Úloha poradce při vedení k volbě povolání
Sexuální výchova
Odkazy
Kontrolní otázky
KAPITOLA 13
Řízení a zvládání školní třídy
Problémové chování
Vymezení problémového chování
Techniky modifikace chování
Vznik nežádoucích způsobů chování
Vystižení obou stran problému
Ekobehaviorální přístup
Námitky proti technikám modifikace chování
Úmluvy o chování
Stanovisko k modifikaci chování
Další hlediska řízení a zvládání školní třídy
Užívání trestu
Účinné trestání
Zákon přirozených následků
Problémy se skupinovým chováním
Fyzický konflikt
Vyhýbání se škole
Odkazy
Kontrolní otázky
KAPITOLA 14
Osobnost učitele, vlastnosti učitele, učitelský stres
Úspěšnost učitele
Zjišťování vlastností učitele
Citová stabilita učitele
Postoje učitele
Styl učitele
Hodnota učitelova výkladu
Vnášení rozmanitosti do metod vyučování
Učitelský stres
Jak se vyrovnávat se stresem
Odkazy
Kontrolní otázky
Literatura doplněná pro české vydání
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Fontana, David, 1934-2010
Údaje o názvu Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele / David Fontana ; [z anglického originálu ... přeložil Karel Balcar]
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Balcar, Karel, 1939-
ISBN 978-80-7367-725-1 (brož.)
Údaje o vydání Vyd. 3.
Nakladatelské údaje Praha : Portál, 2010
Kód jazyka čeština
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z pedagogická psychologie
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z učení
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z kognitivní psychologie
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z vztah učitel-žák
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z pedagogická komunikace
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z třída
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z učitel
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z výchovné poradenství
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z psychický vývoj
Fyzický popis 383 s. ; 23 cm
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anotace Přehled poznatků moderní psychologie, které mají vztah k problémům vzdělávání a výchovy. Informace jsou předkládány srozumitelně a jsou vždy spojeny s aplikací na praktické činnosti učitele.
Rejstříkový termín - žánr/forma příručka pro učitele
Elektronické umístění a přístup Obsah Obsah
Mezinárodní desetinné třídění 37.015.3
Mezinárodní desetinné třídění (072)
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01371280
3 CzPrNPK
5 20161109132314.5
7 ta
8 100804s2010----xr ||||e|f||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002110020
20 ## $a 978-80-7367-725-1 (brož.)
35 ## $a (OCoLC)693925269
40 ## $a ABA001 $b cze $d OLA001
41 1# $a cze $h eng
44 ## $a xr
72 #7 $9 22 $a 37 $x Výchova a vzdělávání
80 ## $a 37.015.3 $2 MRF
80 ## $a (072) $2 MRF
100 1# $a Fontana, David, $d 1934-2010 $7 xx0012867 $4 aut
245 10 $a Psychologie ve školní praxi : $b příručka pro učitele / $c David Fontana ; [z anglického originálu ... přeložil Karel Balcar]
250 ## $a Vyd. 3.
260 ## $a Praha : $b Portál, $c 2010
300 ## $a 383 s. ; $c 23 cm
504 ## $a Obsahuje bibliografie a rejstřík
520 ## $a Přehled poznatků moderní psychologie, které mají vztah k problémům vzdělávání a výchovy. Informace jsou předkládány srozumitelně a jsou vždy spojeny s aplikací na praktické činnosti učitele.
650 #7 $a pedagogická psychologie
650 #7 $a učení
650 #7 $a kognitivní psychologie
650 #7 $a vztah učitel-žák
650 #7 $a pedagogická komunikace
650 #7 $a třída
650 #7 $a učitel
650 #7 $a výchovné poradenství
650 #7 $a psychický vývoj
655 #7 $a příručka pro učitele
700 1# $a Balcar, Karel, $d 1939- $7 jn19981228023 $4 trl
765 0# $t Psychology for teachers $9 cze
856 41 $y Obsah $u http://toc.nkp.cz/NKC/201009/contents/nkc20102110020_1.pdf
901 $b 9788073677251 $f 3. vyd. $o 20101018
910 ## $a ABA012
998 $a 002110020
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné