Vzdělávací program Začít spolu
metodický průvodce pro předškolní vzdělávání
Juliana Gardošová, Lenka Dujková a kol.

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-262-0106-9 (brož.)
Ostatní autoři: Dujková, Lenka Autor
Vydání: Vyd. 2.
Nakladatel: Praha : Portál, 2012
Popis: 159 s. : il. ; 23 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

předškolní výchova; vzdělávací program; mateřská škola
metodická příručka
Začít spolu; Step by step

Vzdělávací program Začít spolu představuje jednu z konkrétních forem, jak realizovat na dítě orientovanou výchovu a vzdělávání v předškolním věku. Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, integrované učení, inkluzi dětí se speciálními potřebami, partnerství školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Publikace shrnuje jak teoretická východiska, tak konkrétní náměty a každodenní praktické zkušenosti mateřských škol realizujících nové formy výchovné práce.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah

Začít sp o lu

..........................................................................................................

7 9 11 11 16 17 19 20 21 21 24 26 28 28 29 30 31 31 33 33 36 37 39 41 43 46 48 49 51 53 55 59

1 H istorie p r o g r a m u Z ačít sp o lu v Č e sk é r e p u b l i c e ....................... 2 V ýchodiska p r o g r a m u Z a čít s p o l u ....................................................... Teoretická východiska .................................................................................... Hlavní cíle program u Z ačít spolu v kompetencích d í t ě t e ......................... Hlavní záměry program u Z ačít s p o l u ........................................................... 3 Den v m a te řs k é š k o le s p r o g r a m e m Z a čít s p o l u .......................... Příchod dětí a ran n í ú k o l ................................................................................. Volné hry a činnosti v centrech a k t i v i t ........................................................ Ranní k r u h ......................................................................................................... Tělovýchovná c h v ilk a ....................................................................................... Hry a činnosti na dané tém a v centrech a k t i v i t ......................................... Hodnotící k r u h ................................................................................................... Pobyt v e n k u ...................................................................................................... Hygiena, příprava na stolování, o b ě d ........................................................... Odpolední odpočinek - spánek a jeho a lte r n a tiv y ...................................... Odpolední hry a činnost do odchodu dětí d o m ů ......................................... Přechody mezi č in n o s tm i................................................................................. 4 P o d n ě tn é p r o s tř e d í a c e n tr a a k t i v i t .................................................... Centra a k t i v i t ................................................................................................... D o m ácn o st......................................................................................................... A teliér................................................................................................................... D í l n a .................................................................................................................. Knihy a p ísm e n a ................................................................................................ D r a m a tik a ......................................................................................................... Pokusy a o b j e v y ................................................................................................ Kostky ............................................................................................................... Manipulační a stolní h r y ................................................................................. Voda - p í s e k ...................................................................................................... H u d b a.................................................................................................................. Školní z a h ra d a ................................................................................................... Vycházky a v ý l e t y .............................................................................................

5

Z ačít sp o lu

5 T e m atic k é p lá n o v á n í a in te g r o v a n é u č e n í č in n o s tm i a h ro u . Volba her a č in n o s tí......................................................................................... Formální zápis tem atických plánů a p r o j e k t ů ........................................... Příklad vytváření p r o je k tu ............................................................................. Integrované učení hrou a čin n o stm i.............................................................. 6 I n d i v i d u a l i z a c e ............................................................................................ N ěkteré oblasti, v nichž se děti l i š í .............................................................. Styly u č e n í ......................................................................................................... Co musíme dělat, abychom opravdu individualizovali?............................ P o z o ro v á n í......................................................................................................... Individuální plán pro dítě ............................................................................. Diferencovaná m íra podpory dítěte d o s p ě lý m ........................................... K ritéria individualizace podle Barbary W o lfo v é ........................................ Oregonská m etoda hodnocení předškolních d ě t í ........................................

61 62 64 67 73 77 78 81 82 83 89 92 93 97

7 I n te g r a c e d ě tí s e s p e c iá ln ím i v z d ě lá v a c ím i p o t ř e b a m i 103 1. Strategie pro fyzické z a řa z e n í...................................................................... 105 2. Strategie pro sociální z a ř a z e n í ................................................................... 108 3. Strategie pro začlenění do procesu v ý u k y .................................................111 4. Strategie pro spolupráci s r o d i n o u .............................................................117 8 S p o lu p rá c e s r o d i n o u .................................................................................. 121 9 R ole u č ite le v p r o g r a m u Z a čít s p o lu 10 P ra c o v n í tý m v p r o g r a m u Z a čít s p o lu 11 E v alu ace p r o g r a m u Z a čít s p o lu ....................................................129 ................... 131

............................................................. 133

12 S y s té m v z d ě lá v á n í v p r o g r a m u Z a čít s p o l u ...................................... 141 O v ě ře n í ú č in n o s ti p r o g r a m u Z a č ít s p o l u .................................................. 143 L i t e r a t u r a ................................................................................................................ 159

6
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Gardošová, Juliana
Údaje o názvu Vzdělávací program Začít spolu : metodický průvodce pro předškolní vzdělávání / Juliana Gardošová, Lenka Dujková a kol.
Variantní názvy Začít spolu
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Dujková, Lenka
ISBN 978-80-262-0106-9 (brož.)
Údaje o vydání Vyd. 2.
Nakladatelské údaje Praha : Portál, 2012
Kód jazyka angličtina
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z předškolní výchova
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z vzdělávací program
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z mateřská škola
Volně tvořený termín Začít spolu
Volně tvořený termín Step by step
Fyzický popis 159 s. : il. ; 23 cm
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii
Anotace Vzdělávací program Začít spolu představuje jednu z konkrétních forem, jak realizovat na dítě orientovanou výchovu a vzdělávání v předškolním věku. Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, integrované učení, inkluzi dětí se speciálními potřebami, partnerství školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Publikace shrnuje jak teoretická východiska, tak konkrétní náměty a každodenní praktické zkušenosti mateřských škol realizujících nové formy výchovné práce.
Rejstříkový termín - žánr/forma metodická příručka
Mezinárodní desetinné třídění 373.2
Mezinárodní desetinné třídění 371.214
Mezinárodní desetinné třídění 373.24
Mezinárodní desetinné třídění (072)
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01372290
3 CzPrNPK
5 20161109132448.1
7 ta
8 120224s2012----xr a|||f||||||000|0|cze||
20 ## $a 978-80-262-0106-9 (brož.)
40 ## $a PVG001 $b cze $d KVG001
41 0# $a eng
44 ## $a xr
72 #7 $9 22 $a 373.2/.3 $x Předškolní a primární výchova a vzdělávání
80 ## $a 373.2 $2 MRF
80 ## $a 371.214 $2 MRF
80 ## $a 373.24 $2 MRF
80 ## $a (072) $2 MRF
100 1# $a Gardošová, Juliana $7 xx0013718 $4 aut
245 10 $a Vzdělávací program Začít spolu : $b metodický průvodce pro předškolní vzdělávání / $c Juliana Gardošová, Lenka Dujková a kol.
246 3# $a Začít spolu
250 ## $a Vyd. 2.
260 ## $a Praha : $b Portál, $c 2012
300 ## $a 159 s. : $b il. ; $c 23 cm
504 ## $a Obsahuje bibliografii
520 ## $a Vzdělávací program Začít spolu představuje jednu z konkrétních forem, jak realizovat na dítě orientovanou výchovu a vzdělávání v předškolním věku. Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, integrované učení, inkluzi dětí se speciálními potřebami, partnerství školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Publikace shrnuje jak teoretická východiska, tak konkrétní náměty a každodenní praktické zkušenosti mateřských škol realizujících nové formy výchovné práce.
610 27 $a Začít spolu (program) $7 pna2008418363 $2 czenas
650 #7 $a předškolní výchova
650 #7 $a vzdělávací program
650 #7 $a mateřská škola
653 ## $a Začít spolu
653 ## $a Step by step
655 #7 $a metodická příručka
700 1# $a Dujková, Lenka $7 xx0013717 $4 aut
900 $a KVG001 $b 15
910 ## $a ABA012
998 $a 005199573
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné