Poruchy autistického spektra
dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha
Kateřina Thorová

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-262-0215-8 (váz.)
Vydání: Vyd. 2.
Nakladatel: Praha : Portál (vydavatelství), 2012
Popis: 453 s. : il.
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

autismus; diagnostika; péče o dítě; výchova dítěte; zákrok; terapie; rodina
Aspergerův syndrom; dezintegrační porucha

Publikace zkušené psycholožky přináší komplexní pohled na jedno z nejtěžších dětských vývojových onemocnění - poruchy autistického spektra, mezi něž patří především dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom a deziintegrační porucha. Kniha výrazně rozšiřuje informace některých kapitol z úspěšné mezioborové publikace Dětský autismus (Portál, 2004) a zároveň přidává mnohé nové tematické okruhy, které jsou v dané problematice považovány za stěžejní.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah

Ú v o d ..................................................................................................................................

15

1

Různorodost poruch autistického spektra [PAS], rozdílná míra s y m p to m a tik y ..........................................................................

19 33 34 34 38 41 42 44 46 48 49 51 52 58

Z

Vývoj a změny přístupů k dětskému a u t is m u .................................................

2.1

2.2 2.3

H is to ric k ý vývoj po s o u č a s n o s t.............................................................. P rv o tn í defin ice pojm u a u tis m u s a A sp e rg e rů v s y n d r o m P sychoanalýza a a u tis m u s : černé období h i s t o r i e .......................... M edicínské a vědecké p o je tí a u tism u , zle p še n í d ia g n o s tik y . . . P sy c h o lin y v is tic k ý a b e h a v io rá ln í p r í s t u p .......................................... A k tiv n í z a po jen í rodičů, e d u k a tiv n í p r o g r a m y ................................ N eu ro b iolo g ický a neu ro psych o log ický výzkum a u t i s m u O čkování a n á sle d n é s tře v n í potíže ja k o p ríč in a a u tis m u Genetické v ý z k u m y ................................................................................... Současné p o j e t í ......................................................................................... Vývoj d iagno stických k r it é r ií a p o j m ú ................................................. P ervazivní vývojové poruchy, p o ru c h y a u tistické h o sp e ktra , vym ezení po jm ú ......................................................................................

5

PORUCHY AUTISTICKÉHO

SPEKTRA

3 3.1

3.2

Charakteristické projevy, deficity a c h o v á n í................................................. T riá d a problém ových o b la s tí společná p ro p o ru ch y a u tistické h o sp e ktra ...................................................... 7. S o c iá ln í in te ra k c e a s o c iá ln í c h o v á n i............................................ 2. K o m u n ik a c e ......................................................................................... 3. P ře dsta vivost, zájm y, h r a ................................................................... N especifické v a ria b iln í r y s y .................................................................... P ercepční p o r u c h y .................................................................................. O d lišn o sti v m oto rické m v ý v o ji a p r o je v e c h ...................................... E m o ční r e a k t iv it a ..................................................................................... A d a p ta b ilita ............................................................................................... Problém y v c h o v á n í..................................................................................

61 61 61 97 115 130 130 136 159 164 171

4 4.1 4.2 4.3

4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Popis jednotlivých poruch autistického s p e k tr a ............................................. 177 D ětský autism us ....................................................................................... 177 A u tis m u s v adolescenci a d o s p ě lo s ti................................................... 181 A ty p ic k ý a u t i s m u s ........................................................................................182 A sp e rg e rů v s y n d r o m .....................................................................................185 N ízko fu n k č n í a vysoce fu n k č n í A sp e rg e rů v s y n d r o m ................... 190 M ohou se lid é s A sperg erovým syndrom em za p o jit v dospělosti do běžného ž i v o t a ? ................................................ 193 Dětská d e zin te g ra čn í p o r u c h a .............................................................. 193 Jiné p e rv a z iv n í vývojové p oruchy ........................................................ 204 A u tis tic k é rysy ...............................................................................................208 H y p e ra k tiv n í p oruch a sdružená s m e n tá ln í re ta rd a c í a ste reo typn ím i p o h y b y ............................................................................. 209 R ettův s y n d r o m ........................................................................................... 211 V ýskyt R ettova s y n d r o m u ...................................................................... 212 P růběh p o r u c h y ......................................................................................... 213 E p ilep sie u d íve k s R ettovým s y n d ro m e m ......................................... 214 217 C hování a d a lš í specifické p ro je v y d ívek s R ettovým syndrom em

5 Demografické c h a ra k te ris tik y .......................................................................... 223 5.1 Četnost výskytu a u tism u , epide m iolo gické studie ............................... 223 5.2 P om ěr m ezi p o h la v ím i.................................................................................. 226

6

PORUCHY AUTISTICKÉHO

SPEKTRA

E 6.1 6.2 6.3

6.4

6.5 6.6 6.7

6.8

Vývoj poruchy v jednotlivých věkových o b d o b íc h ...........................................229 D iagnostika v ran ém v ě k u ........................................................................... 230 N aro ze ní a p rv n í ro k ž iv o ta (0 -1 2 m ě s í c ů ) ........................................ 231 D iagn o stika v p rv n ím roce ž iv o ta ...................................................... 232 B atolecí ob d o b í (1 2 -3 0 m ě s íc ů ).................................................................. 232 P rv n í nejběžnější p o stře h y v o b la s ti řečového vývoje a celkové k o m u n ik a c e ................................................................... 233 P rv n í nejběžnější p o s tře h y v o b la s ti sociá ln íh o c h o v á n í................ 234 P rv n í nejběžnější p o s tře h y v o b la s ti ch o vá n í a herních a k tiv itá c h 235 Vývojový regres u d ě tís a u tis m e m ...................................................... 237 D ia g n o s tik a v batolecím v ě k u ................................................................ 238 P ředško lní obdob í (3 -6 l e t ) .................................................................... 241 Z n o v u n a b ý v á n í z tra ce n ých dove dn o stí u d ě tí s vývojovým re g re s e m ...................................................... 242 P rim á rn í diagnóza dětského nebo a typické ho a u tism u u A spergerova s y n d r o m u ............................................................. 245 M ladší š k o ln í věk (6 -1 1 l e t ) .................................................................... 247 D ia g n o s tik a v m la d ším ško lním v ě k u ................................................ 247 P uberta, adolescence .................................................................................. 250 D ia g n o s tik a v období p u b e rty a a d o le s c e n c e ................................... 250 Dospělost ........................................................................................................ 252 In v e n tá ř typ ické h o c h o v á n í l i d í s A sperg e ro vým syndrom em . . 253 D iagnóza příbuzného s autism em či A spergerovým syndrom em . 258 S h rn u tí důležitých po střeh ů týka jících se d i a g n ó z y ............................ 259 T ři stupně ke s p rá v n é diagnó ze .......................................................... 261

7 7.1

Diagnostika poruch autistického s p e k t r a ........................................................263 P řehled screeningových a dia g n o stických n á stro jů ............................ 264 A D I-R - A u tis m D ia g n o s tic In te r v ie w - R e v is e d ................................ 264 ADOS - A u tis m D ia g n o s tic O bservation S c h e d u le .......................... 265 A. S .A . S . - T h e A u s tra lia n Scale f o r A sperger's syndrom e . . . . 266 AQ test - K vocient a u tis tic k é h o s p e k t r a ............................................. 268 CARS - C hildhoo d A u tis m R a tin g Scale - Š ká la dětského a u tis tic k é h o c h o v á n í ................................................................... 270 CHAT - C hecklist f o r A u tis m in Toddlers .......................................... 270 DACH - D ětské a u tis tic k é c h o v á n í ...................................................... 273 7.2 S tru k tu ra psychologického v y š e tře n í.........................................................278 Vyšetření d í t ě t e ......................................................................................... 278 Vyšetření dospělého člověka s P A S ...................................................... 282

7

PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA

8 8.1

8.2 8.3 9

DiFerenciální d ia g n o s tik a ........................................................................283 Přehled n ě kte rých dia gn o stických k a t e g o r i í ............................. 284 M e n tá ln í r e ta r d a c e ............................................................................. 284 S yn d ro m fr a g iln íh o X chrom ozom u ................................................... 287 D ow nův s y n d r o m ................................................................................ 288 Tuberózní s k le r ó z a ............................................................................. 289 E pilepsie, s tr u k tu r á ln í a b n o rm ity a neurochem ické nálezy . . . . 290 S c h iz o fre n ie .......................................................................................... 291 Porucha a k tiv ity a p o zo rn o sti (ADI1D), p o ru c h a p o zo rn o sti bez h y p e ra k tiv ity (A D D ).................... 293 O b se da n tně -ko m p ulzivn í p o ru c h a (OCD) ......................................... 294 E le k tiv n í m u tis m u s ............................................................................. 296 A fe k tiv n í p o ru c h y (po ru chy n á l a d y ) ............................................. 297 P orucha se s te re o ty p n ím i p o h y b y ................................................ 298 T oure ttů v synd ro m , tik o v é p o r u c h y ................................................... 298 Porucha opozičního v z d o r u ................................................................... 300 R e a k tiv n í p o ru c h a p říc h y ln o s ti v d ě t s t v í ................................... 300 Vývojové p o ru c h y ře č i (vývojové d ysfá zie ) - re c e p tiv n í porucha řeči, e x p re s ív n i p o ru c h a ře či, sm íšená po ru ch a ře č i . . . . 301 L a n d a u ů v -K le ffn e rů v s y n d r o m ....................................................... 301 S c h iz o id n íp o ru c h a o s o b n o s ti................................................................ 302 S c h iz o id n í p o ru c h a v d ě t s t v í ................................................................ 303 S c h iz o ty p n í p o r u c h a ...................................................................... ... 303 R ettův s y n d r o m ................................................................................... 305 J in é n e jis té d ia g n o s tic k é k a te g o rie ................................................ 306 N ejčastější dife re n ciá ln ě d ia g n o stickě om yly u p oru ch a u tistické h o s p e k tra ................................................................ 309 D ife re n c iá ln í d ia g n o stika a u tism u a A spergerova syndrom u . . . 312 Neurobiologie, neuropsychologie, kognitivní psychologie a jejich vztah k P A S ........................................................................................ 315 N eurobiolo gické h l e d i s k o ................................................................ 315 N europsycho logické h le d is k o .......................................................... 317 F u n k č n í specializa ce h e m is fé r a p ře d p o k lá d a n ý vztah k PAS . . 317 In te lig e n ce a ne rovn o m ě rn ý v ývo j u po ru ch a u tistické h o sp e ktra 321 A u tis m u s a m e n tá ln í re ta rd a c e ....................................................... 323 O s trů v k o v ité schopnosti, géniové a d ě ti s n a d p rů m ě rn ý m in t e le k t e m ................................... 325 Neschopnost m etarep re zen ta ce aneb h y p e rre a lism u s a u tism u . . 328

8

PGRUCHY AUTISTICKÉHO

SPEKTRA

10 10.1

Psychologické te o r ie ....................................................................................... 331 K o g n itiv n í t e o r i e ..................................................................................... 332 Teorie m y s l i ................................................................................................ 332 Teorie oslabené c e n trá ln í k o h e re n c e ................................................... 349 Teorie d e fic itu e xeku tivních f u n k c í ...................................................... 352 10.2 Em oční t e o r i e ................................................................................................355 Teorie in t e r s u b je k t iv it y .......................................................................... 355 10.3 E kle ktický p řís tu p , syntéza n á z o r ů ......................................................... 356 11 11.1 11.2 Problematika péče o děti s PAS v Č R ........................................................... 357 Z h is to rie ................................................................................................. 357 Současná s it u a c e ..................................................................................... 358 Občanská s d r u ž e n í................................................................................... 360 Raná péče p ro d ě ti s a u tis m e m ............................................................. 361 P ře d ško ln í z a ř íz e n í................................................................................... 361 O dkla d š k o ln í d o c h á z k y ......................................................................... 362 V zdělá ván í ve s p e c iá ln í tříd ě p ro d ě ti s p o ru c h a m i a u tis tic k é h o s p e k t r a ............................. 363 D ěti in te g ro v a n é ve speciálních školách a t ř í d á c h .......................... 365 D ě ti in te g ro v a n é v běžných š k o lá c h ................................................... 365 Běžná, nebo s p e c iá ln í š k o l a ? ................................................................ 366 D ě ti in te g ro v a n é na stře dn ích š k o lá c h ................................................ 366 Vysoké š k o ly ................................................................................................ 367 D ěti a d o sp ě lí v týd e nn ích a celoročních z a ř íz e n íc h ....................... 369 P o r a d e n s tv í................................................................................................ 371 Lékařská p é č e ............................................................................................. 371 11.3 N ejvčtší ú ska lí péče v České r e p u b lic e ............................................... 372 11.4 Legislativa a m ožnosti p o d po ry ro d in pečujících o dítě s PAS . . . 373 Školská le g is la t iv a ................................................................................... 373 K ra js k ý k o o r d in á t o r ................................................................................ 374 M ožnosti s o c iá ln í p o d p o ry s tá tu u l i d í s P A S ................................... 375 Z d ra v o tn í p o jiš ť o v n y ................................................................................ 379 P rojekty neziskových o r g a n iz a c í......................................................... 379

9
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Thorová, Kateřina, 1969-
Údaje o názvu Poruchy autistického spektra : dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha / Kateřina Thorová
Variantní názvy Dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha
ISBN 978-80-262-0215-8 (váz.)
Údaje o vydání Vyd. 2.
Nakladatelské údaje Praha : Portál (vydavatelství), 2012
Kód jazyka čeština
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z autismus
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z diagnostika
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z péče o dítě
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z výchova dítěte
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z zákrok
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z terapie
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z rodina
Volně tvořený termín Aspergerův syndrom
Volně tvořený termín dezintegrační porucha
Fyzický popis 453 s. : il.
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii
Anotace Publikace zkušené psycholožky přináší komplexní pohled na jedno z nejtěžších dětských vývojových onemocnění - poruchy autistického spektra, mezi něž patří především dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom a deziintegrační porucha. Kniha výrazně rozšiřuje informace některých kapitol z úspěšné mezioborové publikace Dětský autismus (Portál, 2004) a zároveň přidává mnohé nové tematické okruhy, které jsou v dané problematice považovány za stěžejní.
Mezinárodní desetinné třídění 616.89-008.45
Mezinárodní desetinné třídění 616-07
Mezinárodní desetinné třídění 613.9-056.26/.3
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01403423
3 CzPrNPK
5 20161110130233.4
7 ta
8 121023s2012----xr a|||f||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-262-0215-8 (váz.)
40 ## $a ABA012 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $9 14 $a 616-053.2 $x Pediatrie
80 ## $a 616.89-008.45 $2 MRF
80 ## $a 616-07 $2 MRF
80 ## $a 613.9-056.26/.3 $2 MRF
100 1# $a Thorová, Kateřina, $d 1969- $7 mzk2006368115 $4 aut
245 10 $a Poruchy autistického spektra : $b dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha / $c Kateřina Thorová
246 3# $a Dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha
250 ## $a Vyd. 2.
260 ## $a Praha : $b Portál (vydavatelství), $c 2012
300 ## $a 453 s. : $b il.
504 ## $a Obsahuje bibliografii
520 ## $a Publikace zkušené psycholožky přináší komplexní pohled na jedno z nejtěžších dětských vývojových onemocnění - poruchy autistického spektra, mezi něž patří především dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom a deziintegrační porucha. Kniha výrazně rozšiřuje informace některých kapitol z úspěšné mezioborové publikace Dětský autismus (Portál, 2004) a zároveň přidává mnohé nové tematické okruhy, které jsou v dané problematice považovány za stěžejní.
650 #7 $a autismus
650 #7 $a diagnostika
650 #7 $a péče o dítě
650 #7 $a výchova dítěte
650 #7 $a zákrok
650 #7 $a terapie
650 #7 $a rodina
653 ## $a Aspergerův syndrom
653 ## $a dezintegrační porucha
910 ## $a ABA012
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné