Neuropsychologie
Petr Kulišťák

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-7367-891-3 (váz.)
Vydání: 2., aktualiz. a přeprac. vyd.
Nakladatel: Praha : Portál, 2011
Popis: 380 s., xvi s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

mozek; pozornost; paměť; řeč; jazyk; emoce
neuropsychologie; neuropsychoterapie; nervový systém

Neuropsychologie je poměrně mladým oborem, který studuje především vztah mezi mozkem a chováním. Autor stručně a s přijatelnou mírou odborné terminologie seznamuje se základními otázkami, které neuropsychologie zkoumá. Představuje současné metody studia nervového systému, nejnovější poznatky o neurobiologických základech jednotlivých psychických funkcí. Pozornost je věnována rovněž poruchám těchto funkcí, neuropsychologickým diagnostickým a rehabilitačním postupům i neuropsychoterapii.

Terminologický slovník

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Zkratky a značky užívané v textu...........................................13
Předmluva..................................................................15
Předmluva ? druhému vydání ................................................17
Poděkování ................................................................18
KAPITOLA 1
Úvod ......................................................................19
1.1	Neuropsychologie v systému věd........................................20
Kognitivní věda.......................................................20
Kognitivní psychologie................................................24
Kognitivní neuropsychologie...........................................28
1.2	Definice neuropsychologie.............................................30
1.3	Literatura a vzdělávání v neuropsychologii ...........................31
Vzdělávání v USA a Kanadě.............................................31
Vzdělávání v neuropsychologii u nás...................................33
Literatura.................................................................34
KAPITOLA 2
Historie neuropsychologie..................................................37
2.1	Pojem neuropsychologie................................................37
2.2	Dějiny vývoje neuropsychologické vědy.................................38
2.3	Východní proud neuropsychologie.......................................40
2.4	Slovenská neuropsychologie............................................42
2.5	Česká neuropsychologie................................................42
Literatura.................................................................45
5
NEUROPSYCHOLOGIE
KAPITOLA 3
Zobrazovací techniky nervového systému.....................................49
3.1	Nervová buňka..........................................................49
3.2	Vývoj nervové soustavy.................................................50
3.3	Principy, nebo mapy?...................................................52
3.4	Elektroencefalografie (EEG) ...........................................52
3.5	Evokované potenciály (EP)..............................................53
3.6	Magnetoencefalografie (MEG)............................................54
3.7	Počítačová tomografie (CT).............................................56
3.8	Magnetická rezonance (MR, MRI).........................................56
3.9	Magnetická rezonanční spektroskopie (MRS)..............................57
3.10	Funkční magnetická rezonance (fMRI)...................................57
3.11	Jednofotonová emisní počítačová tomografie (SPÉCT)....................58
3.12	Pozitronová emisní tomografie (PET)...................................59
3.13	Zobrazování pomocí difuzních tenzorů (DTI)............................61
3.14	Některé další neuroanatomické zobrazovací techniky....................62
Morfometrie založená na voxelech (Voxel Based Morphometry - VBM) ... 62 Záznam potenciálů místních elektrických polí (Local Fields Potentials - LFP) 62 Transkraniální magnetická stimulace (TMS).........................63
3.15	Souhrnné porovnání zobrazovacích technik..............................64
3.16	Ještě jednou k „mapám“................................................65
3.17	Kombinování zobrazovacích technik.....................................67
3.18	Souhrn................................................................67
Literatura.................................................................68
KAPITOLA 4
Plasticita mozku............................................................73
4.1	Definice plasticity.....................................................76
4.2	Typy plasticity.........................................................76
4.3	Mechanismy plasticity v čase............................................77
4.4	Změny v normálním mozku.................................................78
Změny během vývoje......................................................78
Změny podmíněné zkušeností..............................................79
Morfologické změny v lidském mozku......................................80
Klinický význam neuroplasticity.........................................81
Nové nervové buňky i v lidském	mozku ...................................82
4.5	Souhrn..................................................................83
Literatura..................................................................85
6
OBSAH
KAPITOLA 5
Pozornost a syndrom ADHD...................................................89
5.1	Pozornost.............................................................90
5.2	Teorie pozornosti.....................................................90
Teorie Treismanové....................................................90
LaBergeova teorie.....................................................93
5.3	Pozornostní sítě......................................................94
5.4	Historie syndromu ADHD ...............................................96
5.5	Typy ADHD.............................................................97
5.6	Osobnost dětí s ADHD..................................................98
5.7	Syndrom ADHD v dospělosti.............................................99
5.8	Výzkum a teorie.......................................................99
5.9	Neuropsychologické vyšetření........................................ 102
5.10	Souhrn.............................................................. 103
Literatura................................................................104
KAPITOLA 6
„Gender-mozek“ versus „sex-mozek“........................................ 107
6.1	Dimorfismus mozkové kůry............................................ 108
6.2	Další anatomické rozdíly............................................ 109
6.3	Dimorfismus v ontogenezi............................................ 109
6.4	Gender a inteligence................................................ 110
6.5	Rozdíly mezi muži a ženami v jiných kognitivních funkcích .......... 112
6.6	„Šestý smysl“ a gender.............................................. 114
6.7	Mezipohlavní rozdíly a nemoci....................................... 114
6.8	Gender a rehabilitace kognitivních funkcí........................... 115	*
6.9	Souhrn.............................................................. 116
Literatura............................................................... 117
KAPITOLA 7
Má frontální lalok exekutivní funkci, nebo ji nemá?...................... 121
7.1	Organizace frontálních laloků........................................122
7.2	Propojení frontálních laloků........................................ 123
7.3	Funkce frontálního laloku........................................... 124
Funkce premotorické kůry............................................ 126
Funkce prefrontální kůry............................................ 126
Prefrontální exekutivní funkce...................................... 128
Orbitofrontální kůra, percepce a emoce.............................. 130
7.4	Poruchy při frontálním poškození mozku.............................. 131
Kazuistiky (archiv autora).......................................... 132
Závěr............................................................... 136
7
NEUROPSYCHOLOGIE
7.5	Myšlení a mozek...................................................... 137
7.6	Souhrn............................................................... 140
Literatura................................................................ 140
KAPITOLA 8
Tajemství bazálních ganglii............................................... 143
8.1	Habituální učení......................................................144
8.2	Jak se bazálni ganglia rozhodují?.................................... 145
8.3	Podkorová apraxie.................................................... 146
8.4	Bazálni ganglia a řeč................................................ 146
Kognitivní poruchy při podkorových degenerativních onemocněních .... 147
8.5	Podíl podkorových struktur na myšlení................................ 147
8.6	„Sociální aspekt“ v činnosti bazálních ganglii....................... 149
8.7	Souhrn............................................................... 152
Literatura................................................................ 152
KAPITOLA 9
Lateralizace mozkových funkcí - pravá hemisféra............................155
9.1	Co skrývá pravá hemisféra?........................................... 156
9.2	Unilaterální neglekt................................................. 159
9.3	Gerstmannův syndrom.................................................. 160
9.4	Balintův syndrom..................................................... 160
9.5	Prozopagnozie........................................................ 161
9.6	Pravá hemisféra a tvořivost.......................................... 163
9.7	Humor................................................................ 164
9.8	Specifika rehabilitace pravé hemisféry............................... 165
9.9	Souhrn............................................................... 165
Literatura................................................................ 166
KAPITOLA 10
Paměť .................................................................... 169
10.1	Definice paměti a krátká historie jejího výzkumu..................... 169
10.2	Klasifikace typů paměti.............................................. 170
10.3	Dynamický kognitivní mediační paměťový systém........................ 172
10.4	SPI model organizace paměti...........................................174
10.5	Neuroanatomický podklad paměti....................................... 175
10.6	Explicitní paměť.................................................... 175
10.7	Implicitní paměť..................................................... 178
10.8	Pracovní (krátkodobá) paměť......................................... 180
10.9	Souhrn...............................................................183
Literatura................................................................ 184
8
OBSAH
KAPITOLA 11
Jazyk	(řeč) a jeho poruchy............................................... 189
Klasifikace afázií...................................................190
11.1	Typy afázií - stručná charakteristika............................... 191
Neplynulé afázie.................................................... 191
Plynulé afázie...................................................... 192
11.2	Afázie podkorového původu........................................... 193
11.3	Jazykové funkce pravé hemisféry..................................... 195
11.4	Neverbálni aspekty jazyka .......................................... 195
Poruchy prozódie.................................................... 196
11.5	Řečová apraxie...................................................... 197
11.6	Alexie.............................................................. 199
11.7	Agrafie..............................................................200
11.8	Akalkulie........................................................... 201
11.9	Bilingvismus (dvojjazyčnost).........................................202
11.10	Souhrn..............................................................202
Literatura................................................................ 202
KAPITOLA 12
Emoce .....................................................................205
12.1	Teorie emocí........................................................ 207
Zpětnovazební teorie................................................. 207
Centrální teorie......................................................208
12.2	Limbický systém......................................................208
12.3	Dimenzionální organizace emoce...................................... 210
12.4	Některé další přístupy ? výzkumu emocí.............................. 210
Nervové struktury emoce strachu...................................... 211
12.5	Jak emoce působí na paměť........................................... 214
12.6	Zobrazení emočního prožitku......................................... 215
12.7	Neuropsychologické vyšetření emocí.................................. 216
1.	Percepce emocí.................................................... 217
2.	Vyjádření emocí................................................... 218
3.	Prožitek emocí.................................................... 218
12.8	Souhrn.............................................................. 219
Literatura................................................................ 219
KAPITOLA 13
„IQ - odpočívej v pokoji“................................................. 223
13.1	Krátce z historie................................................... 224
13.2	Ekologická validita a IQ............................................ 225
13.3	Flynnův efekt........................................................226
9
NEUROPSYCHOLOGIE
13.4	IQ v neuropsychologii.................................................227
13.5	Inteligence a mozek.................................................. 228
Velikost mozku a IQ...................................................229
Inteligence a frontální lalok	mozku...................................230
Parieto-frontální integrační teorie	inteligence (P-FIT)...............232
Zrcadlové neurony.................................................... 235
13.6	Souhrn............................................................... 238
Literatura................................................................. 239
KAPITOLA 14
Vědomí .....................................................................243
14.1	Filozofie a vědomí (psychofyzický problém)........................... 243
14.2	Definice vědomí...................................................... 244
14.3	Vědomí u zvířat?..................................................... 245
14.4	Split-brain vědomí................................................... 247
14.5	Neurobiologický model vědomí......................................... 249
14.6	Neurální edelmanismus................................................ 252
14.7	Vědomí a paměť....................................................... 255
14.8	Vědomí a meditace.................................................... 256
14.9	Vědomí a hypnóza..................................................... 257
14.10	Poruchy vědomí...................................................... 258
14.11	Vyšetření vědomí v klinické praxi................................... 259
14.12	Souhrn.............................................................. 260
Literatura................................................................. 261
KAPITOLA 15
Stárnoucí mozek............................................................ 265
15.1	Teorie stárnutí...................................................... 267
15.2	Velikost mozku, IQ a stáří .......................................... 268
15.3	Hypotéza mozkové rezervy............................................. 271
15.4	Změny jednotlivých struktur mozku spojované se stářím.................273
15.5	Lipofuscinový pigment................................................ 274
15.6	Strukturální, metabolické a synaptické změny spojené se stárnutím .... 274
15.7	Stárnutí základních kognitivních funkcí.............................. 275
Pozornost............................................................ 275
Paměť................................................................ 275
Zrakově-prostorové schopnosti........................................ 280
Jazyk................................................................ 281
Myšlení a mentální flexibilita........................................284
Moudrost............................................................. 287
15.8	Souhrn............................................................... 290
Literatura................................................................. 291
10
OBSAH
KAPITOLA 16
Neuropsychologická diagnostika........................................... 295
16.1	Neuropsychologické testy ve světě....................................296
Výzkumy použití testů...............................................296
16.2	Co očekává neurolog od neuropsychologa?............................. 298
16.3	Organicita?......................................................... 299
16.4	„Měkké“ neuropsychologické údaje.....................................300
16.5	Základní diagnostické přístupy...................................... 301
Lurija versus Halstead a Reitan ....................................301
Bostonský procesový přístup.........................................303
16.6	Vyšetření u lůžka pacienta...........................................305
16.7	Vyšetření akutního stavu.............................................306
16.8	Počítače v neuropsychologické diagnostice........................... 307
16.9	Neuropsychologické vyšetření v číslech...............................308
16.10	Souhrn..............................................................309
Literatura............................................................... 310
KAPITOLA 17
Neuropsychologická rehabilitace.......................................... 313
17.1	Definice neuropsychologické rehabilitace ........................... 313
17.2	Stručně z historie neuropsychologické rehabilitace.................. 314
17.3	Hypotetický vývoj stavu kognice při poškození mozku ................ 314
17.4	Rehabilitace „shora-dolů“, nebo „zdola-nahoru“...................... 316
17.5	Modely neuropsychologické rehabilitace.............................. 317
Lurijův model........................................................ 318
Hierarchická intervence.............................................. 318
Model „uzavřeného kruhu“............................................. 319
Procesový „Newcastle model“.......................................... 319
Holistický model..................................................... 320
Model „symfonie hemisfér“............................................ 322
17.6	Časná restituce funkcí.............................................. 323
„Aktuální“ případ optimální psychosociální rehabilitace
(Phineas znovu, ale jinak)........................................... 324
17.7	Rehabilitace kognitivních funkcí v ČR............................... 327
Integrativní model................................................... 327
Komprehenzivní model................................................. 328
17.8	Jiné neuropsychologické rehabilitační přístupy...................... 328
Reitanův Rehabit..................................................... 328
Využití počítačových programů při nácviku............................ 329
Virtuální realita v neurorehabilitaci.................................330
17.9	Souhrn.............................................................. 331
Literatura............................................................... 331
11
NEUROPSYCHOLOGIE
KAPITOLA 18
Neuropsychoterapie......................................................... 335
18.1	Neurobiologický základ psychoterapie...................................336
18.2	Neuropsychodiagnóza.................................................. 338
18.3	Změny osobnosti v důsledku poškození mozku............................340
18.4	Cíl neuropsychoterapie................................................342
18.5	Základní prvky psychoterapeutické intervence......................... 342
18.6	Některé neuropsychoterapeutické modely................................344
Kodaňské Centrum pro rehabilitaci mozkového poškození.................344
Neuropsychologický rehabilitační program
Presbyteriánské nemocnice v Oklahoma City.............................345
Strukturovaná skupinová léčba v Ruskově institutu
rehabilitační medicíny v New Yorku....................................346
Centrum Olivera Zangvilla pro neuropsychologickou rehabilitaci v Ely . . . 346
18.7	Souhrn............................................................... 347
Literatura................................................................. 347
KAPITOLA 19
Teorie činnosti mozku...................................................... 349
19.1	Lurijova teorie funkčních mozkových bloků..............................350
19.2	Pribramova holonomní teorie.......................................... 353
19.3	„Od počitku ? poznání“ (Mesulam, 1998)............................... 355
19.4	Trojrozměrný model činnosti mozku.................................... 357
19.5	Integrační model činnosti mozku v rehabilitaci........................359
19.6	Souhrn................................................................360
Literatura................................................................. 361
Závěr ......................................................................365
Příloha: Neuropsychologické testy.......................................... 366
Slovníček.................................................................. 369
Rejstřík .................................................................. 375
12
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Kulišťák, Petr, 1949-
Údaje o názvu Neuropsychologie / Petr Kulišťák
ISBN 978-80-7367-891-3 (váz.)
Údaje o vydání 2., aktualiz. a přeprac. vyd.
Nakladatelské údaje Praha : Portál, 2011
Kód jazyka čeština
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z mozek
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z pozornost
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z paměť
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z řeč
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z jazyk
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z emoce
Volně tvořený termín neuropsychologie
Volně tvořený termín neuropsychoterapie
Volně tvořený termín nervový systém
Fyzický popis 380 s., xvi s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm
Všeobecná poznámka Terminologický slovník
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anotace Neuropsychologie je poměrně mladým oborem, který studuje především vztah mezi mozkem a chováním. Autor stručně a s přijatelnou mírou odborné terminologie seznamuje se základními otázkami, které neuropsychologie zkoumá. Představuje současné metody studia nervového systému, nejnovější poznatky o neurobiologických základech jednotlivých psychických funkcí. Pozornost je věnována rovněž poruchám těchto funkcí, neuropsychologickým diagnostickým a rehabilitačním postupům i neuropsychoterapii.
Mezinárodní desetinné třídění 612.821
Mezinárodní desetinné třídění 159.91
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01403590
3 CzPrNPK
5 20161110130256.2
7 ta
8 110826s2011----xr af||e|f||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002158452
20 ## $a 978-80-7367-891-3 (váz.)
35 ## $a (OCoLC)768555884
40 ## $a ABA001 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $9 14 $a 612 $x Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie
80 ## $a 612.821 $2 MRF
80 ## $a 159.91 $2 MRF
100 1# $a Kulišťák, Petr, $d 1949- $7 xx0014883 $4 aut
245 10 $a Neuropsychologie / $c Petr Kulišťák
250 ## $a 2., aktualiz. a přeprac. vyd.
260 ## $a Praha : $b Portál, $c 2011
300 ## $a 380 s., xvi s. obr. příl. : $b il. (některé barev.) ; $c 24 cm
500 ## $a Terminologický slovník
504 ## $a Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
520 ## $a Neuropsychologie je poměrně mladým oborem, který studuje především vztah mezi mozkem a chováním. Autor stručně a s přijatelnou mírou odborné terminologie seznamuje se základními otázkami, které neuropsychologie zkoumá. Představuje současné metody studia nervového systému, nejnovější poznatky o neurobiologických základech jednotlivých psychických funkcí. Pozornost je věnována rovněž poruchám těchto funkcí, neuropsychologickým diagnostickým a rehabilitačním postupům i neuropsychoterapii.
650 #7 $a mozek
650 #7 $a pozornost
650 #7 $a paměť
650 #7 $a řeč
650 #7 $a jazyk
650 #7 $a emoce
653 ## $a neuropsychologie
653 ## $a neuropsychoterapie
653 ## $a nervový systém
901 $b 9788073678913 $f 2., aktual. a přeprac. vyd. $o 20111122
910 ## $a ABA012
998 $a 002158452
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné