Předškolní a primární pedagogika
Predškolská a elementárna pedagogika
Zuzana Kolláriková, Branislav Pupala (eds.)
Zuzana Kolláriková, Branislav Pupala (eds.)

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-7367-828-9 (váz.)
Ostatní autoři: Kolláriková, Zuzana, Redaktor, editor; Pupala, Branislav, Redaktor, editor
Vydání: Vyd. 2.
Nakladatel: Praha : Portál, 2010
Popis: 455 s. : il. ; 24 cm
detail.url:Obsah
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

předškolní výchova; předškolní dítě; mladší školní věk; výchova dítěte; vzdělávání; estetická výchova; přírodopis; literární výchova; pedagogická diagnostika
elementární vyučování; matematická gramotnost; školní připravenost

Kolektiv předních odborníků v této knize shromáždil nejnovější poznatky o psychologických a sociálních faktorech, které ovlivňují vzdělávání mladších dětí, o koncepci předškolní a primární výchovy ve světě i v Čechách a na Slovensku, i o soudobém pojetí a cílech jednotlivých oblastí kurikula.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    0 čom a od koho je táto publikácia
Aké boli zámery?
Aká je realita?
Ako študovať?
Kto sa na tvorbe publikácie podieľal?
Aké je želanie editorov i autorov?
ČASŤ I
Sociálna dimenzia detstva a výchovy
1 Dieťa a detstvo v ľudskej spoločnosti
Vymedzenie problému
1.1 Utajená podoba detstva
1.2 Identifikácia detstva ako sociálneho javu
1.2.1 Otázky vývinovej paradigmy detstva
1.2.2 Odpovede sociálno-historickej paradigmy detstva
1.2.3 Historický exkurz do detstva
1.2.4 Deti a detstvo v modernej spoločnosti
a jeho teoretické zázemie
Literatúra
Úlohy
2 Vztahy rodiny a školy hledání dialogu
Vymezení problému
2.1 Kořeny vztahu rodiny a školy
2.2 Vstup dítěte do školy a budovaní (vyjednávání) vztahu rodič-učitel
2.2.1 Názory na dělbu pravomocí a odpovědnosti
mezi rodiče a učitele
2.2.2 Legitimita a autorita rodiny a školy
2.2.3 Vyjednávání vztahu rodina-škola;
nová socializační prostředí a nové role
2.3 Komunikace mezi rodinou a školou
2.3.1 Formy kontaktů
2.3.2 Politika otevřenosti školy a míra distance
2.3.3 Instituce setkávání rodičů a učitelů
2.3.4 Nepřímá komunikace
2.3.5 Role dětí v komunikaci mezi rodiči a školou
2.4 Výchovné postupy rodičů a symbolické místo „školáka" v rodině
2.4.1 Závislost chování rodičů na jejich pojetí školy
2.4.2 Přímé zásahy rodičů
2.4.3 Nepřímé zásahy rodičů
2.4.4 Afektivní vztahový rámec rodiny
a symbolické místo „školáka" v ní
Literatura
Úkoly
3 Morálny status dieťaťa a jeho sociálne väzby
Vymedzenie problému
3.1 Kultúra, morálka a jedinec
3.2 Dieťa, jeho postavenie a poňatie v komunite
3.3 Spôsoby poznávania sociálnej a morálnej reality dieťaťom
3.4 Zameranie a ciele pôsobenia na dieťa v sociomorálnej oblasti
v materskej a základnej škole
3.5 Vytváranie sociomorálnej klímy a atmosféry v triede
3.6 Charakteristika sociálnej interakcie a sociálnych vzťahov
3.6.1 Negatívna sociálna interakcia
3.6.2 Pozitívne sociálne vzťahy
Literatúra
Úlohy
ČASŤ 11
Základné otázky predškolskej a elementárnej výchovy
4 Pojetí, smysl a základní orientace předškolní výchovy
Vymezení problému
4.1 Předškolní dítě a dětství
4.2 Proměny předškolní výchovy
4.3 Orientace cílů předškolní výchovy
4.3.1 Sociocentrické zaměření výchovy
4.3.2 Pedocentrické zaměření výchovy
4.3.3 Osobnostní orientace výchovy
4.4 Základní znaky osobnostně zaměřené předškolní výchovy
4.4.1 Vztah k dítěti
4.4.2 Vztah k rodině
4.4.3 Vztah mateřské školy k počátečnímu vzdělávání
4.4.4 Hra a učení
4.4.5 Tvořivost a samostatnost
4.4.6 Individualizace
4.4.7 Alternativnost
4.5 Přehled aktuálních cílů předškolního vzdělávání
Literatura
Úkoly
5 Pojetí, smysl a základní orientace primárního vzdělávání
Vymezení problému
5.1 Postavení primární školy ve školském systému
5.2 Celkové pojetí a základní cíle primárního vzdělávání
5.3 Obsah primárního vzdělávání a jeho strukturace
5.4 Koncept primárního vzdělávání perspektiva vývoje u nás
Literatura
Úkoly
6 Epistemologické východiská vyučovania a didaktiky
Vymedzenie problému
6.1 Pôvod a povaha poznania v podaní empirizmu
6.2 Racionalistický pohľad na poznanie
6.3 Idea činnostného pôvodu poznania konštruktivizmus
6.3.1 Personálny a sociálny konštruktivizmus
6.3.2 Konštruktivizmus v didaktike a didaktickom výskume
Literatúra
Úlohy
7 Teórie učenia a ich odraz v poňatí vyučovania
Vymedzenie problému
7.1 Od problémov poznávania k teóriám učenia
7.2 Behavioristický výklad učenia
7.2.1 Behavioristický rámec poňatia vyučovania
7.3 Učenie v kontexte nativizmu a humanistická pedagogika
7.4 Kognitivistické prístupy k učeniu
7.4.1 Jean Piaget (1896-1980)
7.4.2 Lev Semionovič Vygotskij (1896-1934)
7.5 Niektoré dôsledky rozvíjania kognitivizmu v didaktike
7.5.1 Koncepcia rozvíjajúceho vyučovania: učenie s podporou
7.5.2 Fenomén detských naivných teórií
7.5.3 Diskurzívna podstata učenia a kooperativně vyučovanie
Literatúra
Úlohy
8 Vstup dítěte do školy z hlediska školní připravenosti
Vymezení problému
8.1 Školní zralost a připravenost
8.1.1 Shrnující vymezení školní zralosti a připravenosti
8.1.2 Dimenze školní připravenosti
8.2 Základní varianty dítěte nedostatečně připraveného pro školu
8.3 Vývojové charakteristiky související s úrovní školní připravenosti
8.3.1 Učení žáků na počátku školní docházky
8.3.2 Rozvoj somatické komponenty školní připravenosti
8.3.3 Rozvoj kognitivní složky školní připravenosti
8.3.4 Emocionální a sociální rozvoj
8.4 Pedagogická i psychologická intervence před vstupem do školy
a na počátku školní docházky
8.4.1 Druhy pedagogické a psychologické intervence
orientované na posílení školní připravenosti
Literatura
Úkoly
9 Diagnostikovanie a hodnotenie žiaka vo vyučovaní
Vymedzenie problému
9.1 Základné otázky
9.2 Prvky pedagogického diagnostikovania
9.3 Teoretické otázky pedagogickej diagnostiky
9.4 Diagnostický proces
9.5 Dve roviny diagnostikovania v triede
9.6 Variabilita ľudských vlastností a diagnostikovanie
9.7 Pozitívne hodnotenie žiaka
9.8 Funkcie diagnostikovania vzhľadom na žiaka
9.9 Druhy diagnostikovania
9.10 Metódy pedagogického diagnostikovania
9.11 Vyjadrovanie výsledku hodnotenia
9.12 Zdroje skreslenia pri hodnotení žiaka
Literatúra
Úlohy
ČASŤ III
Počiatočné utváranie kultúrnej gramotnosti
10 Vzdelávanie ako formovanie kultúrnej gramotnosti
Vymedzenie problému
10.1 Školská cesta ku kultúrnej gramotnosti
10.2 Premeny poňatia gramotnosti
Literatúra
Úlohy
11 Rozvoj počiatočnej literárnej gramotnosti
Vymedzenie problému
11.1 Pedagogické reflexie gramotnosti v teórii a praxi vyučovania
11.1.1 Rozvoj gramotnosti v predškolskom veku
11.1.2 Problematické aspekty a tendencie rozvoja gramotnosti v podmienkach elementárneho vzdelávania
11.2 Základné zložky gramotnosti v kontexte súčasnej teórie a praxe
11.2.1 Teoretické prístupy k čítaniu vo vzťahu k praxi a naopak
11.2.2 Psychologická analýza procesu čítania
11.2.3 Zraková versus sluchová dichotómia
a jej odraz v teórii čítania
11.2.4 Zhora versus zdola, resp. vertikálna dichotómia
a jej odraz v teórii čítania: Postavenie slova v čítaní Príloha 1 Domény pregramotnosti (podľa Anne van Kleeck, 1998)
Príloha 2 K. Goodman: „Reading Process Oposing views"
Literatúra
Úlohy
12 Otváranie a utváranie matematického sveta
Autorovo slovo o sebe
12.1 Čo znamená učiť sa matematiku
12.1.1 Formálne a neformálne poznanie
12.1.2 Mechanizmus nadobúdania znalostí
12.1.3 Príbehy k etapám poznávacieho mechanizmu
12.1.4 Choroba formalizmu
12.1.5 Rola učiteľa
12.1.6 Tri základné oblasti matematických vedomostí
12.1.7 Aké sú ciele vyučovania matematiky?
12.2 Číslo
12.2.1 Svet čísel sa vynára v dvoch vrstvách
12.2.2 Rytmus pripraví vynorenie Sveta čísel
12.2.3 Svet čísel sa vynára
12.2.4 Svet čísel začína nadobúdať samostatnosť
12.2.5 Samostatnosť Sveta čísel a Reálny svet
12.2.6 Ukotvené číslo a jeho podoby
12.2.7 Číslo ako kvantita
12.2.8 Číslo ako identifikátor
12.2.9 Práca s číslom
12.2.10 Slovami opísaná situácia a z nej utvorené slovné úlohy
12.2.11 Operácia sčítania
12.2.12 Operácia odčítania porozumenie
12.2.13 Operácia násobenia
12.2.14 Operácia delenia
12.3 Komunikácia
12.4 Komentáre k výzvam
Literatúra
13 Príroda deti vedecké vzdelávanie
Vymedzenie problému
13.1 Kategória prírody v predškolskej výchove a elementárnom vzdelávaní
13.2 Poznávanie prírody vedecké poznávanie rozumová výchova
13.2.1 Systematické školské vzdelávanie
a problém spontánneho poznávania detí
13.2.2 Rôznorodosť prírodovedných predmetov rôznorodosť koncepcií
13.3 Reprodukcia kultúry a vedecká gramotnosť
13.3.1 Elementárna báza vedecko-technickej gramotnosti
13.3.2 Povaha učenia, mechanizmy vedeckého poznávania, metódy vyučovania
Literatúra
Úlohy
14 Poznávání sociálního prostředí
Vymezení problému
14.1 Dilemata prvouky a vlastivedy
14.2 Koncentrace versus decentrace
14.3 Věda versus jazyk versus výchova
14.4 Závěr
Literatura
Úkoly
15 Elementárna technická výchova detí
Vymedzenie problému
15.1 Technika v živote súčasného človeka
Vplyv techniky na rozvoj osobnosti dieťaťa
15.2.1 Technika ako prostriedok hry
15.2.2 Technika ako prostriedok poznania
15.2.3 Technika ako prostriedok rozvoja praktických činností
Koncepčný zámer technickej výchovy v materskej škole
Potreba plynulého prechodu z materskej do základnej školy Technické vzdelávanie na 1. stupni ZS
15.5.1 Koncepcie základného technického vzdelávania v 20. storočí
15.5.2 Nový koncepčný zámer technického vzdelávania na 1. stupni ZS
Literatúra
Úlohy
16 Umenie a deti
Vymedzenie problému
16.1 Umenie v živote detí predškolského a mladšieho školského veku
16.1.1 Existenciálny zmysel umenia v živote detí
16.1.2 Funkcie umenia v živote detí
16.1.3 Vplyv súčasnej podoby kultúry
16.2 Vývoj vzťahu detí k umeniu
16.2.1 Estetická a umelecká vnímavosť
16.2.2 Estetická aktivita
16.3 Estetická výchova pre deti predškolského a mladšieho školského veku
16.3.1 Hlavné esteticko-výchovné koncepcie
16.3.2 Hlavné etapy vo vývoji obsahu estetickej výchovy
16.3.3 Súčasné možnosti estetickej výchovy
16.3.4 Realizácia estetickej výchovy u detí predškolského
a mladšieho školského veku
Literatúra
Úlohy
Register menný
Register vecný
15.2
15.3 15.4 15.5
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Údaje o názvu Předškolní a primární pedagogika = Predškolská a elementárna pedagogika / Zuzana Kolláriková, Branislav Pupala (eds.)
Variantní názvy Predškolská a elementárna pedagogika
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Kolláriková, Zuzana, 1946-
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Pupala, Branislav, 1965-
ISBN 978-80-7367-828-9 (váz.)
Údaje o vydání Vyd. 2.
Nakladatelské údaje Praha : Portál, 2010
Kód jazyka čeština slovenština
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z předškolní výchova
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z předškolní dítě
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z mladší školní věk
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z výchova dítěte
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z vzdělávání
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z estetická výchova
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z přírodopis
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z literární výchova
Pedagog. tezaurus (věcné téma) - V V Z pedagogická diagnostika
Volně tvořený termín elementární vyučování
Volně tvořený termín matematická gramotnost
Volně tvořený termín školní připravenost
Fyzický popis 455 s. : il. ; 24 cm
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anotace Kolektiv předních odborníků v této knize shromáždil nejnovější poznatky o psychologických a sociálních faktorech, které ovlivňují vzdělávání mladších dětí, o koncepci předškolní a primární výchovy ve světě i v Čechách a na Slovensku, i o soudobém pojetí a cílech jednotlivých oblastí kurikula.
Elektronické umístění a přístup Obsah Obsah
Mezinárodní desetinné třídění 316.346.32-053.4
Mezinárodní desetinné třídění 373.2/.3
Mezinárodní desetinné třídění 316.346.32-053.5
Mezinárodní desetinné třídění 37.0
Údaj pro souborný katalog
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01403593
3 CzPrNPK
5 20161110130256.4
7 ta
8 100824s2010----xr a|||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002121584
20 ## $a 978-80-7367-828-9 (váz.)
35 ## $a (OCoLC)681495756
40 ## $a ABA001 $b cze
41 0# $a cze $a slo
44 ## $a xr
72 #7 $9 22 $a 373.2/.3 $x Předškolní a primární výchova a vzdělávání
80 ## $a 316.346.32-053.4 $2 MRF
80 ## $a 373.2/.3 $2 MRF
80 ## $a 316.346.32-053.5 $2 MRF
80 ## $a 37.0 $2 MRF
245 00 $a Předškolní a primární pedagogika = $b Predškolská a elementárna pedagogika / $c Zuzana Kolláriková, Branislav Pupala (eds.)
246 31 $a Predškolská a elementárna pedagogika
250 ## $a Vyd. 2.
260 ## $a Praha : $b Portál, $c 2010
300 ## $a 455 s. : $b il. ; $c 24 cm
504 ## $a Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
520 ## $a Kolektiv předních odborníků v této knize shromáždil nejnovější poznatky o psychologických a sociálních faktorech, které ovlivňují vzdělávání mladších dětí, o koncepci předškolní a primární výchovy ve světě i v Čechách a na Slovensku, i o soudobém pojetí a cílech jednotlivých oblastí kurikula.
546 ## $a Český a slovenský text
650 #7 $a předškolní výchova
650 #7 $a předškolní dítě
650 #7 $a mladší školní věk
650 #7 $a výchova dítěte
650 #7 $a vzdělávání
650 #7 $a estetická výchova
650 #7 $a přírodopis
650 #7 $a literární výchova
650 #7 $a pedagogická diagnostika
653 ## $a elementární vyučování
653 ## $a matematická gramotnost
653 ## $a školní připravenost
700 1# $a Kolláriková, Zuzana, $d 1946- $7 xx0000215 $4 edt
700 1# $a Pupala, Branislav, $d 1965- $7 xx0000219 $4 edt
856 41 $y Obsah $u http://toc.nkp.cz/NKC/201010/contents/nkc20102121584_1.pdf
901 $b 9788073678289 $f 2. vyd. $o 20101124
910 ## $a ABA012
998 $a 002121584
1039 $a NPKK
Dokumenty ke stažení
Podrobné informace o uložení knih a svázaných časopisů a jak je objednat najdete v tabulce exemplářů.
Seznam oblíbených
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné