E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce
Gabriela Hublová

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Použité zkratky	10
1	ÚVOD	11
1.1	Cizojazyčné vyučovánř-učení v post-komunikační éře	12
1.2	Vzdělávací politika pro zavádění ICT do vzdělávání
v České republice	15
1.3	Cizojazyčné vzdělávání na českých vysokých školách	17
1.4	Zastoupení řečové dovednosti psaní v cizojazyčném vzdělávání
v České republice	19
1.5	Rozvíjení řečové dovednosti cizojazyčného (akademického) psaní
na Masarykově univerzitě: současný stav a budoucí výzvy	21
1.6	Struktura odborné knihy	22
2	TEORETICKÁ VÝCHODISKA	25
2.1	Komunikační kompetence	25
2.2	Diskurzivní kompetence	29
2.2.1	Diskurzivní kompetence v pojetí vybraných modelů
komunikační kompetence	29
2.2.2	Koherence v perspektivě vybraných lingvistických	přístupů	32
2.2.3	Koheze	34
2.2.4	Vymezení diskurzivní kompetence pro účely
realizovaného výzkumu	45
2.3	Teoretické ukotvení intervence z pohledu psychologie učení/teorií
osvojování jazyka	46
2.3.1	Konstruktivistická teorie učení	46
2.3.2	Teorie osvojování jazyka	50
2.4	Přístupy ? výuce psaní	56
2.4.1	Product writing	57
2.4.2	Procesuálni přístupy	57
2.4.3	Žánrové přístupy	60
2.4.4	Procesuálně-žánrový přístup	60
2.4.5	Implikace soudobých přístupů ? výuce psaní
pro poskytnutou intervenci	61
2.5	Akademické psaní	62
2.6	Informační a komunikační technologie ve/v (cizojazyčném)
vzdělávání	63
2.6.1	ICT ve vzdělávání	63
2.6.2	ICT v cizojazyčném vyučování-učení	65
2.6.3	E-learning	66
2.6.4	Learning Management System	69
2.6.5	Elektronická zpětná vazba	69
2.7	Shrnutí	71
s_________
73
3	STAV DOSAVADNÍHO POZNÁNÍ
3.1	Tematické zaměření výzkumu didaktiky	cizích	jazyků a výzkum
využívání ICT v cizojazyčném vzdělávání	73
3.2	Stav domácího poznání	74
3.3	Stav zahraničního poznání	76
3.4	Srovnání domácího a zahraničního poznání a implikace
pro předmětný empirický výzkum	83
4	POPIS INTERVENCE: CHARAKTERISTIKA	E-LEARNINGOVÉHO KURZU
AKADEMICKÉHO PSANÍ CJV_AW ACADEMIC WRITING ONLINE	87
4.1	Učební prostředí	87
4.2	Cíle kurzu	88
4.3	Obsah kurzu a požadavky na ukončení	88
4.4	Zajištění informovanosti participujících	studentů	92
4.5	Shrnutí	92
5	METODOLOGIE VÝZKUMU	93
5.1	Cíle výzkumu	93
5.2	Výzkumné otázky	94
5.3	Výzkumný soubor	94
5.4	Design výzkumu	95
5.4.1	Pretest a posttest	96
5.4.2	Dotazníky pro zjišťování kontextových	informací	98
5.5	Nástroje sběru dat: konstrukce nástrojů	a analytické postupy	99
5.5.1	Hodnocení kompetence výstavby	textu	99
5.5.2	Analýza reiterativních vztahů	103
5.5.3	Analýza konjunktivních vztahů	106
5.5.4	Hodnocení kvality řízeného elektronického peer-review	107
5.5.5	Pilotáž nástrojů sběru dat	109
5.5.6	Shrnutí	110
6	VÝSLEDKY VÝZKUMU	111
6.1	Kontextové informace	?2
6.1.1	Kontextové informace získané prostřednictvím
dotazníku 1 (před intervencí)	112
6.1.2	Kontextové informace získané prostřednictvím
dotazníku 2 (po intervenci)	114
6.2	Kompetence výstavby textu	121
6.3	Analýza reiterativních vztahů	124
6.4	Analýza konjunktivních vztahů	134
6.5	Kvalita poskytnutého peer-review	140
7	DISKUSE A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ	147
7.1	Odpovědi na výzkumné otázky	147
7.1.1	Lišila se úroveň výstavby textu ? participujících studentů před realizací intervence a po jejím ukončení?
Pokud ano, jak a proč?	147
7.1.2	Jaké typy reiterativních vztahů používali participující
studenti před intervencí a po jejím ukončení?	149
6
7.1.3	Lišila se vhodnost/správnost užití jednotlivých reiterativních párů, resp. typů reiterativních vztahů před intervencí a po jejím ukončení? Pokud ano,
jak a proč?	150
7.1.4	Lišila se četnost opakování klíčových lexikálních jednotek/délka klíčových lexikálních řetězců před
intervencí a po jejím	ukončení? Pokud	ano, jak a proč?	151
7.1.5	Jaké typy konjunktivních vztahů používali participující
studenti před intervencí a po	jejím	ukončení?	152
7.1.6	Lišila se vhodnost/správnost užití jednotlivých konjunktivních prostředků před intervencí a po jejím
ukončení? Pokud ano, jak a proč?	153
7.1.7	Změnila se v průběhu intervence kvalita poskytnutého elektronického peer-review hodnotícího aspekty textu přispívající ke vnímané koherenci projevu? Pokud ano,
jak a proč?	154
7.1.8	Metalingvistická funkce outputu a poskytování
peer-review	157
7.2	Limity výzkumu	158
8	ZÁVĚR	161
ABSTRACT	169
LITERATURA	171
PŘÍLOHY	183
Příloha A	185
Příloha ?	188
Příloha C	181
Příloha D	184
Příloha E	188
Příloha F	200
Příloha G	202
Příloha H	206
Příloha I	210
Příloha J	211
Příloha ?	213
Příloha L	215
Příloha M	217
Příloha N	218
Příloha O	219
Seznam tabulek, obrázků a příloh	223
Jmenný rejstřík	227
Věcný rejstřík	231
7
O autorce
233
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01468339
3 CZ PrNK
5 20180604140240.4
7 ta
8 171215s2017----xr ak||f||||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002962341
20 ## $a 978-80-210-8818-4 $q (brožováno)
40 ## $a ABA001 $b cze $d OLA001 $e rda
41 0# $a cze $a eng $b cze $b eng
72 #7 $9 11 $a 811.111 $x Angličtina
80 ## $a 811.111 $2 MRF
80 ## $a 81'24 $2 MRF
80 ## $a 37.091.3:004 $2 MRF
80 ## $a 81'42 $2 MRF
80 ## $a 378.011.3-052 $2 MRF
80 ## $a 316.77:81'42 $2 MRF
80 ## $a (048.8) $2 MRF
100 1# $a Hublová, Gabriela, $d 1981- $7 mub2016929430 $4 aut
245 10 $a E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce / $c Gabriela Hublová
250 ## $a 1. vydání
264 #1 $a Brno : $b Masarykova univerzita, $c 2017
300 ## $a 233 stran : $b ilustrace, formuláře ; $c 23 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Cizí jazyky a jejich didaktiky : teorie, empirie, praxe ; $v svazek 6
500 ## $a 100 výtisků
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
520 ## $a V centru pozornosti publikace je posouzení vlivu čistě e-learningového kurzu cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce na rozvoj diskurzivní kompetence participujících studentů.
546 ## $a Částečně anglický text, české a anglické resumé
650 #7 $a angličtina
650 #7 $a jazyková výuka
650 #7 $a e-learning
650 #7 $a text
650 #7 $a sloh
650 #7 $a student
650 #7 $a komunikační schopnost
653 ## $a psaný projev
653 ## $a struktura a kompozice textu
653 ## $a koherence a koheze textu
830 #0 $a Cizí jazyky a jejich didaktiky
901 $b 9788021088184 $f 1. vydání $o 20180427
910 ## $a ABA012
998 $a 002962341
1039 $a NPKK
996 $a 168 $b 2490209125 $g II 115796V1 $f 424.00 $d 1.6.2018 $c 1173/2018 $s A $v A $n K $r 2018 $l HF $t N $k 0
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
Permanent link