Mentální postižení
Milan Valenta, Jan Michalík, Martin Lečbych a kolektiv

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Úvod	13
Kompatibilita textu publikace s klasifikacemi využívanými ve zdravotnictví, v sociální péči a ve školství Milan Valenta
Referenční rámec MKF	15
Referenční rámec SIS	17
Referenční rámec Katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (část diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením)	19
L ČÁST
Teoreticko-systémový kontext
1.	Pojem inteligence	22
Martin Lečbych
Vývoj testování inteligence	23
Faktorově analytické modely inteligence	25
Gardnerův multidimenzionální model inteligence	26
Sternbergova triarchická teorie inteligence	27
Kritika konceptu inteligence	27
Testování inteligence u osob s mentální retardací	29
2.	Koncept mentálního postižení a terminologie	31
Milan Valenta
Mentální postižení a oslabení kognitivního výkonu	33
Mentální retardace	34
MKN-10 (F70-F79)	35
DSM-5 (2013)	37
AAMR/AAIDD	37
Modely mentální retardace	39
Martin Lečbych
Diagnostika mentální retardace	47
Diferenciální diagnostika dalších duševních poruch v souvislosti s mentální retardací	50
Martin Lečbych
Některá specifika a problematické okruhy diagnostikování Romů	59
Milan Valenta
Marginálie ? pojmům relevantním mentálnímu postižení	615	.....
Obsah
Etiologie mentální retardace	63
Milan Valenta, Oldřich Müller
3.	Právní úprava postavení osob s mentálním postižením	71
Jan Michalik
Mezinárodní přístup ? ochraně práv osob s mentálním postižením	73
Svéprávnost	78
Předběžné prohlášení	80
Nápomoc při rozhodování	81
Zastoupení členem domácnosti	82
Omezení svéprávnosti	83
Opatrovnictví	87
Princip ochrany a minimálního zásahu do ústavního práva osoby	95
Právní a faktické důsledky omezení a zbavení způsobilosti ? právním úkonům	96
Odpovědnost za škodu u osob s mentální retardací	97
Občan s mentální retardací v rodinněprávních vztazích	103
Občan s mentální retardací v trestněprávních vztazích	105
Mentální retardace a její vymezení pro účely trestního zákoníku	105
Ochrana osob s mentální retardací ve skutkové podstatě vybraných trestných činů	108
Občan s mentální retardací a poskytování zdravotní péče	113
Souhlas pacienta	113
Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče	118
4.	Edukace, sociální služby a intervenční strategie pro osoby s mentálním
postižením	122
Edukace osob s mentálním postižením	122
Milan Valenta
Příklady obsahu / tematických okruhů	124
Podpůrná opatření	128
Milan Valenta
Systém sociálních služeb	131
Jan Michalik
Služby sociální péče do roku 2006	131
Základní principy organizace nového systému sociálních služeb	132
Druhy sociálních služeb	133
Příspěvek na péči	138
Standardy kvality sociálních služeb	143
6
Psychoterapeutické přístupy k osobám s mentální retardací	146
Martin Lečbych
Adaptace rogeriánského přístupu - preterapie	147
Kognitivně-behaviorální terapie	148
Rodinná terapie	153
Další terapeutické přístupy ve speciálněpedagogické péči o osoby s mentálním postižením	156
Oldřich Müller
Klasifikace a charakteristika terapií využitelných
ve speciálněpedagogické péči o osoby s mentálním postižením	158
5.	Partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením	172
Zdeňka Kozáková
Vývoj přístupu ? partnerským vztahům a sexualitě osob s mentálním postižením	172
Nej častější předsudky v oblasti partnerských vztahů a sexuality osob s mentálním postižením	174
Sexuální vývoj jedince s mentálním postižením	178
Partnerské vztahy osob s mentálním postižením	180
Manželství a rodičovství osob s mentálním postižením	182
Sexuální zneužívání osob s mentálním postižením	185
Doporučení pro omezení výskytu sexuálního zneužívání	188
Podpora v oblasti partnerství a sexuality osob s mentálním postižením	191
Specifika podpory v pobytových službách	193
II. ČÁST
Domény osobnostní struktury osob s mentálním postižením a jejich diagnostikování
Smyslová percepce	198
Petr Petráš	
Deskripce domény	198
Specifika u osob s mentálním postižením	199
Vizuální percepce	200
Deskripce subdomény	200
Specifika u osob s mentálním postižením	201
Diagnostické nástroje	202
Sluchová percepce	207
Deskripce subdomény	207
Specifika u osob s mentálním postižením	208
7
Obsah
Diagnostické nástroje
209
7.	Motorika	212
Eva Stupňánková, Magda Navrátilová, Miroslav Procházka Hrubá motorika	212
Obecná charakteristika subdomény	212
Motorické schopnosti	212
Specifika u osob s mentálním postižením	214
Diagnostické nástroje	214
Jemná motorika	219
Deskripce subdomény	219
Specifika u osob s mentálním postižením	219
Diagnostické nástroje	220
Grafomotorika	222
Deskripce subdomény	222
Specifika u osob s mentálním postižením	223
Diagnostické nástroje	223
Psychomotorika	224
Charakteristika subdomén	224
Specifika u osob s mentálním postižením	225
Diagnostické nástroje	225
8.	Lateralita	227
Milan Valenta
Deskripce domény	227
Specifika osob s mentálním postižením	228
Diagnostické nástroje	229
9.	Orientační funkce - orientace časem, místem, osobou	230
Martin Lečbych
Charakteristika domény	230
Poruchy v rámci domény	231
Specifika u osob s mentálním postižením	233
Osoby s lehkou mentální retardací	234
Osoby se středně těžkou mentální retardací	234
Diagnostika a diferenciální diagnostika orientačních funkcí	235
Testové metody	236
Diferenciální diagnostika	236
8
10.	Intelektové poznávací funkce	238
Miroslav Procházka, Jana Petrášová
Obecná charakteristika domény	238
Rámcová specifika domény u klientů s mentálním postižením	239
Diagnostické nástroje a diferenciální diagnostika	239
Struktura intelektu	240
Charakteristika subdomény	240
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením	241
Diagnostické nástroje a diferenciální diagnostika	241
Myšlenkové operace	246
Charakteristika subdomény	246
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením	247
Diagnostické nástroje a diferenciální diagnostika	248
Organizace a plánování	249
Charakteristika subdomény	249
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením	249
Diagnostické nástroje a diferenciální diagnostika	250
Üsudek	250
Deskripce subdomény	250
Specifika subdomény u osob s mentálním postižením	251
Řešení problémů	253
Deskripce subdomény	253
Specifika subdomény u osob s mentálním postižením	255
Exekutivní funkce	255
Diagnostické nástroje	256
Kognitivní styl	257
Deskripce subdomény	257
Specifika subdomény u osob s mentálním postižením	258
Diagnostické nástroje	258
11.	Pozornost	260
Miroslav Procházka
Obecná charakteristika domény	260
Rámcová specifika domény u klientů s mentálním postižením	261
Diagnostické nástroje	261
Udržení záměrné pozornosti	265
Charakteristika subdomény	265
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením	265
Diagnostické nástroje	265
Přesouvání pozornosti	266
Charakteristika subdomény	266

9
Obsah
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením	266
Diagnostické nástroje	267
Rozdělení pozornosti	267
Charakteristika subdomény	267
Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením	268
Diagnostické nástroje	268
12.	Paměť	269
Pavel Svoboda
Deskripce subdomény	269
Tradiční dělení paměti	270
Krátkodobá (pracovní) paměť	271
Střednědobá paměť	273
Dlouhodobá paměť	274
Specifika paměti u osob s mentálním postižením	275
Diagnostické nástroje	278
Poznámky ? testování	279
Střednědobá paměť	282
Dlouhodobá paměť	283
13.	Fatické funkce	286
Olga Kalíšková
Deskripce domény	286
Druhy komunikace	287
Poruchy fatických funkcí	288
Specifika fatických funkcí u klientů s mentálním postižením	289
Řeč osob s mentálním postižením	289
Diagnostika a diferenciální diagnostika	293
Silné a slabé stránky diagnostiky fatických funkcí u osob s mentálním postižením	294
Diagnostické prostředky	295
14.	Emoce	300
Jana Petrášová
Obecná charakteristika domény	300
Dělení emocí	300
Vývoj emocí	302
Emoce jako projev funkčního systému mozku	302
Emoce a poznávací procesy	303
Emoce a motivace	303
Emoční inteligence	304-10-
Poruchy emocí podle kritéria intenzity a časového průběhu	304
Rámcová specifika u klientů s mentálním postižením	306
Diagnostické nástroje	306
15.	Adaptace a adaptabilita	309
Alena Petrová
Deskripce domény	309
Vývoj a determinace adaptability	310
Míra adaptability a její aspekty	311
Poruchy adaptace	312
Specifika domény - problematika adaptace v kontextu mentální retardace 317 Diagnostika domény	319
Testy inteligence a specifických schopností	320
Testy sociálních vztahů a testy emoční inteligence	321
16.	Konace a aspirace	323
Martin Lečbych
Charakteristika domény	323
Specifika poruch u osob s mentální retardací	323
Poruchy cíleného jednání	324
Aspirace	325
Diagnostika poruch volního jednání	326
17.	Sebaobsluha	328
Petr Petráš
Deskripce domény	328
Specifika u osob s mentálním postižením	328
Diagnostické nástroje	331
Vývojové škály	331
Klinické metody	335
Diferenciální diagnostika	336
18.	Rodinné prostředí	337
Božena Doleželová, Jan Michalik, Milan Valenta
Charakteristika domény	337
Výchovně-socializační funkce rodiny	337
Styly výchovných interakcí	338
Dítě s mentálním postižením v rodině	339
Fáze šoku a popření	341
Fáze bezmocnosti	341
Fáze postupné adaptace a vyrovnávání se s problémem	342
?

Obsah
Fáze smlouvání	343
Fáze smíření	344
Rodinná diagnostika	346
Obecné principy rodinné diagnostiky a výběr diagnostických metod	347
Diagnostické metody	349
19.	Edukační schéma - dovednosti, vědomosti, návyky, zájmy	353
Jitka Jarmarová
Charakteristika domény	353
Trivium	354
Charakteristika subdomény	354
Specifika subdomény u klientů s	mentálním	postižením	354
Rámcové vzdělávací programy	354
Diagnostické nástroje	355
Společenskovědní a přírodovědná oblast, oblast	zdraví, práce a kultury	357
Charakteristika domény	357
Diagnostické nástroje	359
Zájmy	359
Specifika subdomény u klientů s	mentálním	postižením	359
Diagnostické nástroje	359
Návyky	361
Specifika subdomény u klientů s	mentálním	postižením	361
Summary	363
Seznam použité literatury	365
Rejstřík věcný	377
Rejstřík jmenný	385
12
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01468348
3 CZ PrNK
5 20180605093024.5
7 a| |||||
8 180417s2018----xr ||||e|f||||||||0|cze||
20 ## $a 978-80-271-0378-2 $q (brožováno)
40 ## $a ABA001 $b cze $e rda
72 #7 $9 17 $a 159.9 $x Psychologie
80 ## $a 316.344.6-056.36 $2 MRF
80 ## $a 616.899 $2 MRF
80 ## $a 304 $2 MRF
80 ## $a 34 $2 MRF
80 ## $a 159.9.072.5 $2 MRF
80 ## $a 616-07 $2 MRF
80 ## $a 159.9:364.694 $2 MRF
80 ## $a 376 $2 MRF
80 ## $a 364-3 $2 MRF
80 ## $a (048.8:082) $2 MRF
100 1# $a Valenta, Milan, $d 1958- $7 jn20010310214 $4 aut
245 10 $a Mentální postižení / $c Milan Valenta, Jan Michalík, Martin Lečbych a kolektiv
250 ## $a 2., přepracované a aktualizované vydání
264 #1 $a Praha : $b Grada, $c 2018
300 ## $a 387 stran
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 0# $a Psyché
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
520 ## $a Osobnostní struktura člověka s mentálním postižením. Speciálněpedagogická podpora pro žáky s mentálním postižením. Diagnostika osob s mentálním postižením.
546 ## $a Anglické resumé
650 #7 $a mentálně postižený
650 #7 $a mentální retardace
650 #7 $a handicap
650 #7 $a terminologie
650 #7 $a speciální pedagogika
650 #7 $a psychodiagnostika
650 #7 $a sociální péče
650 #7 $a sexualita
650 #7 $a vnímání
650 #7 $a motorika
650 #7 $a lateralita
650 #7 $a poznávací schopnost
650 #7 $a pozornost
650 #7 $a paměť
650 #7 $a emoce
650 #7 $a adaptace
650 #7 $a rodinné prostředí
650 #7 $a vzdělávání
653 ## $a sociální aspekt
653 ## $a právní aspekt
653 ## $a partnerské vztahy
653 ## $a sebeobsluha
700 1# $a Michalík, Jan, $d 1962- $7 jn20001005127 $4 aut
700 1# $a Lečbych, Martin, $d 1980- $7 js20050905005 $4 aut
910 ## $a ABA012
928 1# $a Grada Publishing
1039 $a NPKK
996 $a 168 $b 2490209141 $g II 115803V1 $f 449.00 $d 1.6.2018 $c 1183/2018 $s A $v P $n K $r 2018 $l HF $t N $k 0
996 $a 168 $b 2490209142 $g II 115803V2 $f 449.00 $d 1.6.2018 $c 1184/2018 $s A $v A $n K $r 2018 $l HF $t N $k 0
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
Permanent link