Úvod do psychologie
Zdeněk Helus

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exemplars Bound volumes
Loading exemplars
Document is currently in processing Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  Obsah
Předmluva ke druhému vydání	13
ČÁST PRVNÍ
? ROZLIŠENÍ PSYCHOLOGIE LAICKÉ A ODBORNÉ, ROZVÍJENÉ NA VĚDECKÉM ZÁKLADĚ
1. Čtyři znaky odborné, vědecky fundované psychologie	18
1.1	Znak prvý: Poznatky, terminologie, teorie	18
1.2	Znak druhý: Spolehlivé metody, metodické postupy a strategie	21
1.3	Znak třetí: Psychologie je rozvíjena ve vědeckých centrech, aplikačních
institucích	23
1.4	Znak čtvrtý: Utváření vztahů ? jiným vědním disciplínám	24
2.	Členění psychologie - psychologické disciplíny	25
Stručná rekapitulace první části	27
Náměty ? promýšlení a cvičení	27
Základní doporučená literatura	28
Literatura ? dalšímu studiu	28
ČÁST DRUHÁ
VĚDECKÁ PSYCHOLOGIE: OD PŘEDCHŮDCŮ ? JEJÍMU ZRODU
1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie	31
1.1	Zastavení	prvé - důraz na duši	31
1.2	Zastavení	druhé - důraz na mysl, vědomí	32
1.3	Zastavení třetí - důraz na reagování	33
1.4	Zastavení	čtvrté - zkoumání vztahu mezi psychickými jevy a mozkem 34
1.5	Zastavení	páté - člověk jako příslušník národa či pohlcený davem	35
2.	Zrod vědecké psychologie: Čtyři vybrané události jejího počátku	37
2.1	Založení první laboratoře	37
2.2	Vydání velkého syntetického díla	39
5
Obsah
2.3	Klinická bádání, psychoterapeutická pomoc
2.4	První testování
42
48
Stručná rekapitulace druhé části	52
Náměty ? promýšlení a cvičení	53
Základní doporučená literatura	53
Literatura ? dalšímu studiu	53
ČÁST TŘETÍ
SOUČASNÁ PSYCHOLOGIE: OBLASTI JEJÍHO VYMEZOVÁNÍ
1.	Psychologie: Věda o psychice, o vědomém a nevědomém prožívání	57
1.1	Čtyři výchozí poznatky	57
1.2	Vědomí	60
1.2.1	Dvě základní charakteristiky vědomí	61
1.2.2	Změněné stavy vědomí	63
1.3	Vědomí v akci - pozornost	64
1.4	Vědomí a nevědomí	66
1.5	? výzkumům souvisejícím s nevědomím	68
1.5.1	Podprahové vnímání	68
1.6	Spánek a sen	70
1.6.1	Stadia spánku	71
1.6.2	Sen	73
2.	Psychologie: Věda o chování	75
3.	Psychologie: Prožívání, chování a neurohumorální systém	78
3.1	? výzkumům psychických korelátů mozkových hemisfér	80
3.2	Nervová soustava, endokrinní systém a psychika	82
3.3	Mozek ve vývoji, plasticita mozku a psychika	83
4.	Psychologie: Prožívání, chování a sociokulturní systém	85
4.1	? vymezení pojmu kultura	86
4.2	Přínosy terénních kulturněantropologických výzkumů	88
4.3	Dimenze charakterizující kulturu - jejich psychické koreláty	90
Stručná rekapitulace třetí části	93
Náměty ? promýšlení a cvičení	94
Základní doporučená literatura	94
Literatura ? dalšímu studiu	94
6
ČÁST ČTVRTÁ
POHLED NA ZÁKLADNÍ DUŠEVNÍ JEVY:
ÚVOD DO OBECNÉ PSYCHOLOGIE
1.	Vnímání	97
1.1	Od počitku ke vjemu	97
1.2	Smyslové modality	98
1.2.1	? rozlišování druhů receptorů	98
1.2.2	Prahy vnímání	?0
1.3	Organizace vjemového pole	101
2.	Operování s primárními obsahy mysli:
Představy a fantazie	106
2.1	? paměťové představivosti	106
2.2	? podobám a významu fantazijní představivosti	107
3.	Myšlení	109
3.1	Druhy myšlení	?9
3.2	Myšlení a jazyk	1?
3.3	Pojmy - pojmotvorba	?2
3.4	? vývoji myšlení	114
3.4.1	Piagetova koncepce čtyř stadií vývoje myšlení ? dětí	114
3.4.2	Vy gótského koncepce činitelů rozvoje myšlení	117
3.4.3	Škola a vedení žáků ? rozvoji myšlení	118
4.	Emoce/city	120
4.1	Důležité znaky emocí/citů	120
4.1.1	Prožívání emocí/citů	120
4.1.2	Fyziologické koreláty emocí	121
4.1.3	Výrazy/exprese emocí	122
4.1.4	Šíření emocí	123
4.1.5	Regulace emocí	123
4.2	Ke druhům emocí	123
4.2.1	? tématu základních emocí	124
4.2.2	Vyšší, respektive sociální emoce	124
4.3	Aktuální téma: Emoční inteligence	126
5.	Motivace	128
5.1	Motiv a jeho skladba: Potřeby a incentivy	128
5.2	? analýze potřeb	129
5.3	Aktuální téma: Výkonová motivace	133
7
Obsah
6.	Učení: Základní činnost adaptace a rozvoje osobnosti	135
6.1	Paměť - předpoklad učení	136
6.1.1	Paměť jako proces - jeho tři fáze	138
6.1.2	? druhům paměti	139
6.2	? psychofyziologickým základům paměti a učení	140
6.3	Čtyři základní druhy učení	141
6.3.1	Učení signálům (podmiňováním)	142
6.3.2	Učení operantní (instrumentální)	142
6.3.3	Učení nápodobou (imitací)	143
6.3.4	Učení vhledem	144
6.4	Učení disfunkční	145
6.5	Specifika lidského učení	146
6.6	Usilování o způsoby efektivního učení	148
Stručná rekapitulace čtvrté části	150
Náměty ? promýšlení a cvičení	150
Základní doporučená literatura	151
Literatura ? dalšímu studiu	151
ČÁST PÁTÁ OSOBNOST
1.	„Jáa a sebepojetí	155
1.1	Sebepojetí a jeho aktualizace	156
1.2	? obsahové orientaci sebepojetí	158
1.3	Sebepojetí a autoregulace osobnosti	160
2.	Pohled na vlastnosti osobnosti: Čtveřice základních vlastností	162
2.1	Schopnosti	163
2.1.1	Inteligence	164
2.1.2	Mezníky v pojetí inteligence	164
2.2	Temperament	168
2.2.1	Temperament jako vrozená vlastnost	168
2.2.2	Temperamentové dimenze	170
2.3	Charakter	171
2.4	Odolnost	173
2.4.1	Zátěž a stres	173
2.4.2	Posttraumatická stresová porucha	175
2.4.3	? choroboplodným dopadům stresu	176
2.4.4	Typy osobnosti a stres	17782.4.5	Vulnerabilní versus resilientní vlastnosti osobnosti	177
2.4.6	Odolná - sebeozdravná osobnost	179
3.	Pohled na vlastnosti osobnosti: Velká pětka - „big five“	181
Stručná rekapitulace páté části	184
Náměty ? promýšlení a cvičení	184
Základní doporučená literatura	185
Literatura ? dalšímu studiu	185
ČÁST ŠESTÁ
ČLOVĚK MEZI LIDMI: UVEDENÍ DO SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE
1.	Mezilidské vztahy: Jejich význam a pojetí	190
1.1	Základní druhy mezilidských vztahů	190
1.1.1	Vztahy osobní blízkosti versus vztahy výkonově funkční	191
1.1.2	Vztahy zvnitřněné versus distancované	192
1.1.3	Vztahy zprostředkované	193
1.1.4	Vztahy posilující (aktivizující) versus oslabující (dezaktivizující) 194
1.2	? činitelům ovlivňujícím mezilidské vztahy	195
1.2.1	Vytváření dojmu - efekt primárnosti	195
1.2.2	Interaktivní posilování výchozího dojmu - efekt očekávání	197
1.2.3	Atribuční tendence: Základní atribuční chyba	201
1.2.4	Atribuční tendence: Aktivizující versus dezaktivizující atribuce 202
2.	Sociální začlenění - problematika sociálních skupin	205
2.1	Hlavní znaky malé sociální skupiny	207
2.2	Pohled na druhy malých sociálních skupin	208
2.3	Jedinec ve skupině	209
2.3.1	Transformace individua v člena skupiny	209
2.3.2	Osobnost a role	210
2.4	Vedení skupiny	213
2.4.1	Styly vedení - řízení skupiny	213
2.4.2	? osobnosti efektivně řídícího vůdce -vedoucího	214
2.5	? uplatňování vlivu skupiny	215
2.5.1	? tématu konformity	216
2.5.2	? tématu poslušnosti	218
2.5.3	? tématu předsudků	220
9
Obsah
3.	Sociální interakce a komunikace	224
3.1	Základní podoby a dimenze komunikace	225
3.2	Druhy komunikace	226
3.2.1	Verbální komunikace	226
3.2.2	Paraverbální komunikace	227
3.2.3	Neverbální komunikace	227
3.2.4	Metakomunikace	231
3.3	Komunikace zdravá - funkční oproti komunikaci nezdravé -
disfunkční	231
4.	Antisociální a prosociální jednání: Příklad agresivity versus altruismu
a lidskosti	234
4.1	Agresivita jako příklad antisociálního jednání	235
4.1.1	? formám agresivity	235
4.1.2	? příčinám agresivity	236
4.2	Prosociální chování - altruismus	238
4.3	Prosociální chování - lidskost	241
Stručná rekapitulace šesté části	242
Náměty ? promýšlení a cvičení	243
Základní doporučená literatura	244
Literatura ? dalšímu studiu	244
ČÁST SEDMÁ
ČLOVĚK VE VÝVOJI: UVEDENÍ DO ZÁKLADŮ VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE
1.	Vývoj - souvislost s věkem	247
2.	Pět základních úrovní vývoje	248
2.1	Vývoj	jako zrání	248
2.2	Vývoj	jako učení	249
2.3	Vývoj	jako socializace	250
2.3.1	Fáze celoživotní socializace	251
2.3.2	Socializace funkční a disfunkční	252
2.4	Vývoj jako edukace	254
2.4.1	Edukace jako výchova	255
2.4.2	Edukace jako vzdělávání	257
2.5	Vývoj	jako sebeutváření jedince	258
10
3.	Polarity charakterizující vývoj	259
3.1	Kontinuita versus diskontinuita ve vývoji	259
3.2	Vzestupné - evoluční versus sestupné -	involuční směřování vývoje	261
3.3	Vývojová normalita versus odchylky od	ní	263
4.	Vývojové epochy a období	266
4.1	Prenatální věk	267
4.2	Vývojová epocha dětství	268
4.2.1	Období novorozenecké a kojenecké	269
4.2.2	Období batolecí	273
4.23	Období předškolní	274
4.2.4	Období raného školního věku	279
4.3	Epocha dospívání	281
4.3.1	Pubescence	281
4.3.2	Adolescence	284
4.4	Dospělost	288
4.4.1	Raná dospělost	288
4.4.2	Střední a vrcholná dospělost	289
4.4.3	Období pokročilé dospělosti	291
4.5	Stáří	292
4.5.1	Stáří rané versus stáří pokročilé	293
4.5.2	Pozitiva stáří - způsoby, jak čelit negativům stárnutí	293
Stručná rekapitulace šesté části	295
Náměty ? promýšlení a cvičení	295
Základní doporučená literatura	296
Literatura ? dalšímu studiu	296
Literatura	297
Rejstřík věcný	302
11
Rejstřík jmenný
309
Obsah
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw01468353
3 CZ PrNK
5 20180604145244.3
7 ta
8 180412s2018----xr a|||e|p||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002991848
20 ## $a 978-80-247-4675-3 $q (brožováno)
40 ## $a OLA001 $b cze $e rda
72 #7 $9 17 $a 159.9 $x Psychologie
72 #7 $9 22 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
80 ## $a 159.9 $2 MRF
80 ## $a (075.3) $2 MRF
80 ## $a (075.8) $2 MRF
100 1# $a Helus, Zdeněk, $d 1935-2016 $7 jk01040701 $4 aut
245 10 $a Úvod do psychologie / $c Zdeněk Helus
250 ## $a 2., přepracované a doplněné vydání
264 #1 $a Praha : $b Grada, $c 2018
300 ## $a 310 stran : $b ilustrace ; $c 24 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Psyché
504 ## $a Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
520 ## $a Vývoj vědecké psychologie. Základní duševní jevy. Současná psychologie: věda o psychice, o vědomém a nevědomém prožívání a o chování. Pohled na vlastnosti osobnosti. Uvedení do sociální a vývojové psychologie.
650 #7 $a psychologie
650 #7 $a vývojová psychologie
650 #7 $a sociální psychologie
650 #7 $a chování
650 #7 $a osobnost
650 #7 $a vnímání
650 #7 $a myšlení
650 #7 $a emoce
650 #7 $a motivace
650 #7 $a učení
650 #7 $a sebepojetí
650 #7 $a charakter
650 #7 $a komunikace
650 #7 $a střední škola
650 #7 $a vysoká škola
653 ## $a prožívání
653 ## $a Velká pětka
653 ## $a sociální interakce
653 ## $a vývojové etapy
655 #4 $a učebnice pro střední školu
655 #4 $a učebnice pro vysokou školu
830 #0 $a Psyché (Grada)
901 $b 9788024746753 $f 2., přepracované a doplněné vydání $o 20180528
910 ## $a ABA012
998 $a 002991848
1039 $a NPKK
996 $a 168 $b 2490209139 $g II 115807V1 $f 314.00 $d 1.6.2018 $c 1189/2018 $s A $v P $n K $r 2018 $l HF $t N $k 0
996 $a 168 $b 2490209140 $g II 115807V2 $f 314.00 $d 1.6.2018 $c 1190/2018 $s A $v A $n K $r 2018 $l HF $t N $k 0
Loan history
{{$parent.item.borrowDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate|jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state|loc}} by user {{$parent.item.user|loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar|loc}}
Odd. {{$parent.item.department|loc}}
Processing history
Documents for download
Permanent link