T.G. Masaryk.

I/2 V českém světě

napsal Zdeněk Nejedlý

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH. Předmluva V ČESKEM SVETE. I. Problém národnosti................................. Masarykovo češství 7. V dětství 7. V Brně 7. Ve Vídni 8. Stu- dium národnosti. 11. Bimane 11. Cicero a Mill 12. Masaryk ne nacionalista 13. Theorie nacionalismu 13. Národ a příroda 15. Prakse nacionalismu 16. Kosmopolitismus 18. Národ a kultura 19. Světovost a individualismus 20. Masarykův názor 2. Pro- blém státu 23. Český život 25. Česká Vídeň 26. Masarykova práce 28. II. Akademický spolek.................................. Vznik vídeňského Akademického spolku 31. Mladší generace 35. Řečnicko-literámí klub 36. Vedení spolku 39. Masaryk starostou 40. Nové období spolku 41. Pořádek ve spolku 43. Čítárna 43. Kluby 44. Přednášky mimo spolek 44. Beseda na rozloučenou 45. Masarykův odchod ze spolku 46. HI. A. V. Sembera...................................... Mládí Šemberovo 48. Příchod na Moravu 49. Šembera ve Vídni 52. Vůdce mladých 53. Na universitě 55. Šemberovi žáci 55. Masaryk ne žákem 56. Styk mimo universitu 58. U Šemberů 58. Šemberova povaha 59. Kritika 59. Pí. Šemberová 61. V. K. Šembera 61. Žurnalismus 62. Odnárodnění 65. Zdenka Šembe- rová 67. Hosté u Šemberů 68. V zeleném domě 68. Masaryk a Šembera 70. IV. První výhledy I.................................... Nálada vlastenecká 73. Historismus 74. Jan Kollár 76. Vídeňské hroby 77. Kollárův hrob 78. Šembera a Kollár 79. Pí. Kollárová 80. Osobní vztahy rodinné 81. Kázně 82. Kollárova slavnost 83. Slovanská Vídeň 83. Kult staroslovanství 84. Th. Funck-Bren- tano 85. Sjednocení slovanského studentstva 85. Slovanská vzá- jemnost 88. 5—6 9—30 31—47 48—71 72—88У. První výhledy II..................................... 89—119 Praha 89. Po prvé v Praze 90. Praha u Šembery 91. Pražská universita 92. V. V. Tomek 92. M. Hattala 93. Mládí a Šembera 96. К. E. Erben 96. Hattalův Brus 97. Jos. Durdík 98. Osvěta 99. Světozor 100. Nechuť к Praze 100. Morava 101. Dualismus 102. Filosofie Moravy 103. Stará Morava 103. Nová Morava 104. Morava a Čechy 105. Masaryk Moravan 106. Passivila a akti- vita 107. Obrození a moderní doba 108. Češi ve starém táboře 110. F. L. Rieger 110. Mladoěeši 111. Boj Staro a Mlado 112. Aktivita na Moravě 113. A. Pražák a Ant. Mezník 115. Masaryk aktivista 116. VI. Mladá Morava 1.......................................120—153 První hnutí pokrokové 120. Masarykův tábor 121. Povaha Brna 121. Frant. Bartoš 123. У1. Šťastný 123. Olomouc 124. J. K. Kosina 125. J. Havelka 126. Hnutí mladých 127. J. Herben 128. Frant. Táborský 131. Jos. Klvaňa 135. J. Spáčil 136. L. Scholz 136. Beletristé 136. Jos. Večeřa 137. Frant. Roháček 138. Věda 139. Frant. Vymazal 139. Západní orientace 140. Hynek Ba- bička 141. Jaroslav Vlček 144. Leander Čech 146. F. Bílý 149. V. Křeček 150. Ferd. Jokl 150. Jan Koloušek 151. Theologové 151. Učitelé 152. Jan Mrazík 152. Josef Ulehla 152. VII. Mladá Morava II......................................154—185 Mladá Morava a Vídeň 154. Masaryk 155. Masaryk a L. Čech 155. Kroužky mladé Moravy 156. Moravská Beseda 157. Klub řečnický!60. Slavnosti Radhoště 161. Masaryk v Rajhradě 162. Masaryk v Třebíči 162. Práce mladých 163. Moravská Orlice 164. Zora 165. Provolání 166. Příspěvky 166. Masarykův pří- spěvek 167. Redakce 169. Úspěch Zory 170. Referáty o Masary- kovi 171. Koleda 173. Vnitřní shody 174. Názory literární 175. Dobrovský 176. Hudba 177. Politika 180. Pojem politiky 181. Nový program 181. Význam roku 1876 184. VIII. První práce ......................................... 186—228 Masarykova činnost literární 186. Bibliografie 187. Množství prací 197. Českost 199. Jazyk 200. Spisovný sloh 203. Odpor Prahy 205. Masaryk žurnalista 206. Sociologie 207. Program práce 208. Proti pessimismu 209. O Schopenhauerovi 209. O se- bevraždě 210. O postavení žen 210. Národnost a vlastenectví 211. Plato jako vlastenec 212. Masaryk a Plato 217. Politika 218. Theorie a praxis 218. Pojem politiky 220. Sociologie a historie 222. Pojem pokroku 223. Politika a mravnost 224. Filo- sofie dějin 226. Závěr 227.VE SVETE. IX. Do světa. Italie ..................................... 231—242 Rozloučení s Vídní 231. Schůzka v Dornbachu 233. Do Italie 235. Masaryk o této cestě 235. Benátky 236. Bologna 237. Flo- rencie 237. Cesta zpět 238. Umění 239. Malířství 239. Zapome- nutí 240. X. Na universitě v Lipsku................................. 243—269 První plán 243. Stipendium 244. Příjezd 245. Byt u pí. Goe- ringové 245. Dojem z města 246. Duševní život města 247. Di- vadlo 248. Museum 249. Hostince a kavárny 249. Masarykova nálada 250. Lipská universita 250. Budova 251. Moderní duch 251. Profesoři 252. Studenti 252. Philosophische Gesellschaft 253. Masarykův kroužek 254. Ed. Husserl 254. U prof. Eberse 255. W. Wundt 256. R. Avenarius 258. M. W. Drobisch 260. W. G. F. Roscher 261. K. F. Zöllner 262. Odbornictví 263. Bibho- grafie 263. Spiritismus 265. Habilitace 267. Přednáška o sebe- vraždě 268. Rozhodnutí 269. XI. Protestantismus ..................................... 270—296 Náboženství a věda 270. Protestantské Německo 271. Leibniz 272. Individualismus a Subjektivismus 273. G. Th. Fechner 274. Povaha 275. Filosofie 277. Psychofysika 278. Spisy theosofické 278. Drei Motive und Gründe des Glaubens 280. Víra a vědění 281. Zdokonalování náboženství 283. Masarykovo studium theo- logie 284. Lipská theologie 284. Albert Ritschl 286. Ernst Lut- hardt 288. G. A. Fricke 289. Schleiermacher 290. D. Strauss 291. L. Feuerbach 291. Sociální nauky 292. Masaryk a protestan- tismus 293. Masaryk a theologie 295. XII. Ohlasy z Cech......................................... 297—329 Spolek Vácslav 297. Čeští studenti v Lipsku 298. Slovanské osady v okolí 299. Lužiěané 300. J. B. Pjech 300. O Havlíčkovi 300. Lužičané v Drážďanech 301. Prof. A. Leskien 301. Srbové 301. Rumuni 301. Styky s Vídní 302. J. Všetečka 302. Zd. Šemberová 303. Styky s Mladou Moravou 304. Semberova slavnost ve Vídni 305. Almanach 306. Masarykův příspěvek 306. Masaryk ve Vídni 308. Almanach 309. Masaryk doma 310. J. Všeteěka 310. Ma- saryk a prof. Šembera 311. Vzpomínky 312. Posílení ěešství 312. Papež a husité 313. Aféra Woltmannova 313. Boje na Balkáně 315. Česká samolibost 316. Vlastní nedostatky 316. Další práce 317. Bibliografie 317. O pokroku, vývoji a osvětě 321. Národ- nost a pokrok 323. Zákony osvěty a budoucnost Slovanstva 324. Francie a Slovanstvo 325. Náboženství 327. Závěr 329.Obsah. 401 XIII. Sociologie ........................................... 330—340 Význam sociologie 330. Comte 330. Moderní Německo 331. Soci- ální demokracie 332. Volby 333. Turgeněv a ruská sociální otázka 334. Masarykovy principy 335. Individualismus 335. Absolutní dobro 336. Soulad jako cíl 338. Význam toho 339. XIV. Krise................................................... 341—350 Soukromý život 340. Nemoc 341. Obrat к sobě 343. Procházky 344. Romány 344. Dickens 344. Ekkehard 345. Kinder der Welt 345. Básně J. V. Sládka 345. Life for Life 345. Žena-láska 346. Irma Herbertová 346. U Goeringů 347. Masaryk básní 348. Romány o manželství 349. Básně a pojednání 349. Masarykova nálada 349. XV. Charlie Garriguová ................................... 351—382 Garriguovi a Goeringovi 351. Příjezd Miss Garriguové 351. První styky 352. Spoleěná ěetba 352. Její povaha 353. Rozumnost 353. Citovost 354. Silná tradiěnost 355. Staré kořeny rodu 355. Garri- guové ve Francii 355. V emigraci 356. Jacques Louis Garrigue v Kodani 357. Rod de Coninck-Duntzfelt 360. Původ od Lud- víka IX. Svatého a Karla Velikého 361. De Coninckové v Ko- dani 361. Malvina Garriguová (Isolda) 362. Rudolf Garrigue 363. Jeho choť Charlotta Whitingová 364. Děti 364. Mládí Charlie Garriguové 365. Cécile Garriguová (babička) 366. Dojem Ma- sarykův 367. Náboženství 368. Rudolf Garrigue 368. Unitář- ství 369. Babička Cecilie 369. Děti unitářky 370. Povaha uni- tářství 370. Dílo boží 371. Theodor Parker 372. Charlie unitář- kou 373. Masaryk 374. Pevnost povahy a Masaryk 374. Poučení 375. Počátky lásky 376. Manželství 376. Nejistota a zmatek 376. Katastrofa 379. Miss Garriguová v Elgersburgu 380. Rozhod- nutí 382. Závěr ....................................................... 383—384 Obrat v Masarykově životě 383. Odjezd z Lipska 383. V Elgers- burgu 384. Rozloučení 384. Návrat 384.
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01343065
3 CZ-PrNPK
5 20161109120753.9
7 ta
8 991111s1931----xr |||||||||||||||||cze||
15 ## $a cnb000548883
40 ## $a ABA001 $b cze $c KLG001 $d ABA001 $d ABA012
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Nejedlý, Zdeněk, $d 1878-1962 $7 jk01082971 $4 aut
245 10 $a T.G. Masaryk. $n I/2, $p V českém světě / $c napsal Zdeněk Nejedlý
246 3# $a V českém světě
260 ## $a V Praze : $b Melantrich, $c 1931
300 ## $a 403, [I] s. : $b [XXXII] obr. příl. ; $c 4°
910 ## $a ABA012 $b III 584/1/2V1
998 $a ČNB
996 $a 0 $b 2497065176 $c III 584/1/2V1 $e ABA012 $l STUDOVNA - pouze prezenčně $n 1 $r Depozitář $s P
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link